קרית ספר/סנהדרין/י

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg סנהדרין TriangleArrow-Left.svg י

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
מקורי הרמב"ם לרש"ש
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

אזהרת שכא שלא לנטות אחרי דברי חברו אלא שיאמר דבר הנראה לו בדעתו ועל זה נאמר לא תענה על ריב לנטות מפי השמועה למדו שלא תאמר בשעת מנין די שאהיה כאיש פלוני אלא אמור מה שלפניך ודרשינן לא תענה על ריב על רב דהכי כתיב בלא יו"ד ומשמע לא תחלוק על מופלא של ב"ד הילכך לא מתחלינן מיניה דילמא חזי ליה חובה ולא פלגא עלויה ולהכי מתחילין מן הצד ובכלל זה שלא יחזיר המלמד זכות בדיני נפשות ללמד חובה דסברא היא דבעינן והצילו ומתוך שאתה אומר לו שלא לחזור הוא מחזר אחר ראיות להעמיד דבריו ושמא ימצא ראיות נכונות אבל בשעת גמר דין שכבר חיזר על כל צדדין ונראה לו שאין דבריו נכונים חוזר ומלמד חובה. תלמיד שהיה מזכה ומת רואין אותו כאלו הוא חי במקומו דהשתא מיהא לא הדר ביה. ב' שאמרו טעם א' מב' מקראות אין (נאמנין) [נמנין] אלא כאחד כדילפינן התם דף ל"ד דאמר קרא אחת דבר אלהים שתים זו שמענו מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ואין טעם אחד יוצא מכמה מקראות והכי משמע אחת דבר אלהים שתים זו שמענו אבל שתים לא דבר אלהים לשמוע אחת.

ז[edit]

אין פותחין בדיני נפשות לחובה אלא לזכות כדתנן התם דף ל"ב ואמרינן בגמרא דאמרינן ליה אי לא קטלת לא תדחל ותניא נמי הכי אם לא שכב איש אותך ואם לא שטית הנקי תחלת התנאי לזכות מכאן שפותחין בדיני נפשות תחלה לזכות ומדיליף פתיחת הזכות מהכא היינו אי לא קטלת לא תדחל כאביי ורבא. אמר אחד מן התלמידים יש לי ללמד עליו חובה משתקין אותו יש לי ללמד זכות מעלין אותו דלזכות הכל מלמדין כדתנן התם ואפילו אינו מן הסנהדרין וכדאמ' רב פפא בגמרא ודרשינן התם מנין לאחד מן התלמידים שאמר יש לי ללמד עליו חובה שאין שומעין לו ת"ל אחד לא יענה בנפש למות למות הוא דאינו עונה הא לזכות עונה ואפילו הנדון עצמו אמר יש לי ללמד על עצמי זכות שומעין לו כדתנן פרק היו בודקין.

ט[edit]

ב"ד שטעו בדבר שאין הצדוקין מודים בו וחייבו את הפטור ונראה להם לסתום הדין חוזרין ודנין אותו אבל אם פטרו את המחוייב אין סותרין את דינו כדתנן פרק אחד דיני ממונות דף ל"ב וילפינן התם מנין ליוצא מב"ד חייב ואמר אחד יש לי ללמד עליו זכות שמחזירים אותו ת"ל נקי אל תהרוג משמע נקי מן החטא אף על פי שנתחייב בדין ומנין ליוצא מב"ד זכאי ואמר אחד יש לי ללמד עליו חובה שאין מחזירין אותו ת"ל צדיק אל תהרוג דמשמע צדיק שנצטדק בדין ואף ע"פ שאינו נקי וכדאמרי' התם דל"ג:


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.