קבא דקשייתא/סב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קבא דקשייתא TriangleArrow-Left.png סב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קושיא סב
[edit]

קשה לי על הטורי אבן פרק קמא דראש השנה דסובר דהפקר אינו פוטר מהבכורה והלא מפורש בריש פרק ב' דבכורות דישראל שנתן מעות לעכו"ם על בהמתו פטורה מבכורה כיון דמעות אינן קונות בעכו"ם עיי"ש ברמב"ן ובהרא"ש והלא אף שישראל לא קנה מ"מ הבהמה אינו של עכו"ם כיון דנסתלק העכו"ם ע"י לקיחת המעות דנכסי עכו"ם הרי הן כו' כמבואר בבבא בתרא (דף נ"ד) וא"כ נעשה הפקר ואיך פטור מבכורה ומוכח מזה דהפקר פטור מבכורה ולהחולקין צע"ג:שולי הגליון


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף