ערך/תמיד של בין הערבים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תמיד של בין הערבים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

זמנו[edit]

בגמרא בברכות (כו:) איתא ומפני מה אמרו תפילת המנחה עד הערב שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד הערב, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד פלג המנחה.

השאגת אריה (סימן יז) כותב שנחלקו רבנן ורבי יהודה בזמן הקרבת תמיד של בין הערבים, שלדעת רבנן תמיד של בין הערבים קרב עד הערב, ואילו לדעת רבי יהודה אינו קרב אלא עד פלג המנחה.

אמנם בשו"ת בית הלוי (ח"א סימן ט) כתב שגם רבי יהודה מודה שאם נאנסו ולא הקריבו התמיד קודם פלג המנחה, יכולים להקריבו עד השקיעה, וכוונת רבי יהודה שבדרך כלל הקריבו את התמיד קודם פלג המנחה.

וכן כתב הלחם משנה (פ"ג מתפילה ה"ב) שלא הביא הרמב"ם דעת רבי יהודה גבי תמיד של בין הערבים, לפי שאינו חולק על רבנן בדין זה.

מעבר לתחילת הדף