ערך/תחילתו בפשיעה וסופו באונס

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תחילתו בפשיעה וסופו באונס

מקור הביטוי[edit]

הביטוי מופיע בב"ק (כא: נו. נח.) ובב"מ (לו: מב. צג:)

דעת התוס' והרי"ף[edit]

דעת תוס' (בב"ק נב: ובב"מ לו. ועח.) דהחיוב דוקא בבא האונס מחמת הפשיעה, [ומשמע בתוס' (בב"מ לו. מב. ועח.) דסגי שיתכן שיבוא האונס מחמת הפשיעה וא"צ ודאי. וע' נ"י ב"ק לט. וע' בית אהרן ב"מ פ.] ודעת הרי"ף דלאביי חייב אף שלא בא האונס מחמת הפשיעה (הובא בתוס' בב"ק נב: ובב"מ עח.). ולדעת הרי"ף אליבא דאביי כתב הגרעק"א (בב"מ לו: במערכה אות כט) שהפשיעה מחייבת.

תחילתו בגניבה ואבידה וסופו באונס[edit]

בתוס' ב"מ צג:) מבואר שתחילתו בגניבה ואבידה וסופו באונס פטור, וכ"כ רמב"ן וריטב"א (שם), וע"ש ברשב"א וכן בב"ק כא: וע' חי' ר' ראובן (סי' כא).שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף