ערך/קוצר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png קוצר

מלאכת הקוצר היא אחת משלשים ותשעה המלאכות האסורות בשבת.

תוכן המלאכה[edit]

תנא, הקוצר הבוצר והגודר והמסיק והאורה, כולן מלאכה אחת (שבת ע"ג ב').


אמר רב כהנא, זומר וצריך לעצים, חייב שתים. אחת משום קוצר ואחת משום נוטע.

אמר רב יוסף, האי מאן דקטל אספסתא, חייב שתים. אחת משום קוצר ואחת משום נוטע.

אמר אביי, האי מאן דקניב סילקא, חייב שתים. אחת משום קוצר ואחת משום זורע (שם).

היכן היתה במשכן[edit]

קצירה בגידולי קרקע[edit]

חיוב קוצר הוא רק בדבר שגידולו מן הארץ.

מטרת הקצירה[edit]

חיוב קוצר הוא בין שהוא מאכל אדם בין שהוא מאכל בהמה, או סממנין לצבוע בהם, או עצים מאילני סרק להסקה או לבנין וכיוצא בהן, כל אחד מאלו הוא בכלל מלאכת קוצר, וחייב.

קצירה בדבר תלוש[edit]

ענף עץ פירות תלוש ועומד, מותר ללקט ממנו את הפירות בשבת, ואין לחוש בזה משום איסור קוצר.

מותר לקטום בשבת בשמים ופרחים מענפים תלושים מער"ש, אפילו כדי לחלקם לאחרים.

קצירה באילן יבש[edit]

אילן יבש לגמרי שיש בו פירות, אף על פי כן התולש ממנו את הפירות או את הענפים, בשבת, חייב, וכל שכן אם האילן לא יבש לגמרי, ורק הפירות שעליו יבשו, שהתולשן בשבת חייב.

אכילת פירות ממחובר[edit]

אכילת פירות בפיו מהמחובר, אסורה אף שתלישת הפרי נעשית בשינוי.

עציץ נקוב[edit]

היה מונח על גבי קרקע והניחו על גבי יתדות, מיחייב משום תולש. היה מונח על גבי יתידות והניחו על גבי קרקע, חייב משום נוטע (שבת פ"א ב').

לקריאה נוספת[edit]

  • מוסך השבת לבעל 'מנחת חינוך' (ג. הקוצר)
  • אוצר עיונים, מערכה לז: מלאכת קוצר, בתוך: מתיבתא, שבת, כרך ד, עמ' צד-קח.
מעבר לתחילת הדף