ערך/צוואת רבי יהודה החסיד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png צוואת רבי יהודה החסיד

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אות מח - שלא להתגלח ולא ליטול ציפורניים בראש חודש[edit]

הובא להלכה במשנה ברורה (סימן רס סק"ז).

כשחל ראש חודש בערב שבת[edit]

במשנה ברורה (סימן רס סק"ז) כתב שהוא הדין כשחל ראש חודש בערב שבת.

ובתהלה לדוד (שם סק"א) העיר שבצוואה לא מבואר שמדובר אף בערב שבת, ולכאורה יש מקום לחלק ולומר שבערב שבת שרי ושומר מצוה לא ידע דבר רע.

בשמירת שבת כהלכתה (פרק מב אות מט הערה קעד) העיר שבמשנה ברורה עצמו (סימן תצג סק"ה) כתב להתיר להסתפר בערב שבת כשחל ר"ח בשבת, וכיון שא"א שיום א' דר"ח אייר יחול בשבת, ע"כ שאיירי כשיום א' דר"ח חל ביום שישי ואעפ"כ התיר להסתפר.

וכן כתב באגרות משה (ח"ט סימן לו) שאף הנוהגים כדעת ר"י החסיד בכל ראש חודש מותרים להסתפר בר"ח אייר כשחל ביום ו'.

מעבר לתחילת הדף