ערך/פרוטה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png פרוטה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אם הוי מחילה או שיעור[edit]

בסנהדרין נז. (ושם נט.) מבואר דטעם שפטור בפחות מפרוטה משום מחילה, ולכן ל"ש בגויים דלאו בני מחילה נינהו. וכ"כ בחינוך קל. וע' מחנ"א גזילה סי' א. ובמנח"ח (קל אות ד) כתב שמהרמב"ם והמ"מ משמע שענין פרוטה הוא מההלכה למשה מסיני של השיעורין. (ע' מ"מ גניבה א, ב, ורמב"ם מלכים פ"ט ט – י). והניח בצ"ע דמהגמ' משמע שהטעם משום מחילה. וע"ע במנח"ח (רנח ו). וע' שטמ"ק ב"ק קה. בשם הרא"ש ותוס' שאנץ שכתבו שפחות מפרוטה ניתן למחילה. (וע' קה"י סנהדרין סי' כד, וסי' כה). ובדעת המ"מ נלענ"ד די"ל דמצוות הממון נאמרו בפרוטה משום שבפחות מזה דרך בנ"א למחול, אבל אחר שהמצוות והאיסורין נאמרו בפרוטה השתא אין חיוב בפחות אף אם לא ימחל.

אם ב' גזילות כל א' פחות מפרוטה מצטרפות[edit]

במנחת חינוך (קל אות ד) תלה בנידון אם משום מחילה. ובפנ"י (קידושין מו. ד"ה והא מלוה היא) הסתפק בזה. [ובהע' למנח"ח ציינו שואל ומשיב (מהדו"ב ח"ג סי' קל), ואמרי בינה (בשר בחלב ב).] וע"ע במנח"ח (רנח, ו). וע' קה"י (סנהדרין סי' כו).

אם שייך בעלות על פחות מפרוטה[edit]

ע' רש"י (סוכה כז: ד"ה כל האזרח) דמשמע דאם אין לכ"א מהשותפין פרוטה לא נחשבים בעלים, וע"ע ברש"י בסוכה לה. (ד"ה לפי שאין בה דין ממון) דמשמע דפחות מפרוטה לא מיקרי לכם. וע' מנחת חינוך (שכה אות יא) שתמה לפ"ז איך מקיימים מצות ד' מינים במקום שערבה אינה ש"פ. וע' שע"ת או"ח תפב שפי' דברי רש"י דהמקום שיושב בו ודאי שוה יותר מחלקו. וע' טל תורה על רש"י בסוכה כז: וע' גליוני הש"ס בגמ' שם. [וע' ב"מ כו: גבי סלע שנפלה דמבואר דאין חיוב השבה אם אין לכ"א פרוטה, אבל בעלות משמע שיש.] וע' תוס' גיטין יב: ד"ה פחות מח' רש"י ותוס' אם הקדש יכול לחול על פחות מפרוטה.שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף