ערך/מתנות כהונה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מתנות כהונה

נתינת מתנו"כ לנשים[edit]

נותנין מתנות כהונה לנשים[1], ולענין פדה"ב נחלקו הראשונים, דבתוס' [בתי' א'] מבואר נותנין לנשים[2], אולם הרא"ש הוכיח הרא"ש דבפדיון הבן לכהנת לא[3], ולענין בכור בהמה טהורה, עי' שו"ע יו"ד סי' ש"ו ס"א דאין נותנין, וכ"ה בטור שם[4].

זרוע לחיים וקיבה[edit]

JewishBook-logo-שקוף.png ערך מורחב – זרוע לחיים וקיבה


שולי הגליון


  1. כמבו' בתוס' חולין קלא: וכן קידושין ז. "דמתנות אפי' לכהנת ואמר שם רב כהנא אכיל בשביל אשתו".
  2. עי' בספ"ג דפסחים א"ר כהנא אי לאו דנסיבי כו' אלמא לא היה כהן ובפ"ק דקדושין (ח' א') רב כהנא שקיל כו' ותי' שם תוס' בתי' השני דבשביל אשתו היה לוקח כמו במתנות וכ"כ בפסחים שם, אבל בחולין שם כתבו כתי' הראשון דתרי רב כהנא.
  3. דעי' גמ' בחולין שם פריך איתיביה רבא לעולא כו' ומשני אהרן כו' ובפדיון כתיב בפ' במדבר ויתן את כסף הפדוים לאהרן ובניו ואיתקש בכורי אדם ובהמה להדדי הרא"ש סוף בכורות ומ"ש ואיתקש כו' א"י היכן דבגמ' שם ד' א' אמרינן דלא איתקש אלא בכורי אדם ובהמה טמאה
  4. ועיי"ש ביאור הגר"א יורה דעה סימן שו ס"ק ה', וע"ע *בכור בהמה טהורה.
מעבר לתחילת הדף