ערך/מקלקל

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מקלקל

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

במלאכת קורע, ובשאר מלאכות שבת[edit]

הקורע בגד בשבת, אינו חייב אא"כ כוונתו בקריעה זו למלאכת מחשבת, וכגון שקורע על מנת לתפור שתי תפירות. (משנה/שבת/יג#ב).

הקורע בגד בחמתו או על מתו, וכן כל המקלקלין, הרי אלו פטורין. והמקלקל על מנת לתקן שיעורו כמתקן (משנה/שבת/יג#ג).

במלאכות חובל ומבעיר, ובשאר מלאכות שבת[edit]

תני רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן: כל המקלקלין פטורין חוץ מחובל ומבעיר. אמר ליה פוק תני לברא חובל ומבעיר אינה משנה, ואם תמצא לומר משנה חובל בצריך לכלבו מבעיר בצריך לאפרו.

והאנן תנן כל המקלקלין פטורין, מתניתין רבי יהודה ברייתא רבי שמעון.

מאי טעמא דרבי שמעון, מדאיצטריך קרא למישרא מילה, הא חובל בעלמא חייב. ומדאסר רחמנא הבערה גבי בת כהן, שמע מינה מבעיר בעלמא חייב.

ורבי יהודה, התם מתקן הוא, כדרב אשי. דאמר רב אשי, מה לי לתקן מילה, מה לי לתקן כלי, מה לי לבשל פתילה, מה לי לבשל סמנין (בבלי/שבת/קו/א).שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף