ערך/טוען וחוזר וטוען מפטור לפטור

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png טוען וחוזר וטוען מפטור לפטור

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

כ' הראשונים דיכול לטעון [וע' תוס' ב"ב לב: סד"ה אמאי, ובקוב"ש שם], וכן נפסק בשו"ע חו"מ פ א. וביאר בקצה"ח סק"ג דאין הודאה כיון דאכתי לא נתחייב[1] (והיינו שמה שאין חוזר וטוען מבאר הרשב"ם בב"ב ל: בסה"ע דהיינו משום שהודה ע"י טענתו הא' דטענתו הב' אינה נכונה, ובחוזר מפטור לפטור ל"ש). ובקוב"ש ב"ב אות קיא - קיג הביא מהראשונים דמשום מיגו[2], וביאר דמשום כך נאמן לומר דלא דייק.שולי הגליון


  1. יש מבארים דהנאמנות דהודאת בע"ד היינו על הדין ולא על המציאות דרק על הדין הוא בע"ד (ע' שערי חיים גיטין סי' ז בהערה).
  2. יש ליישב דעת הקצה"ח דיש ב' סברות לפסול בחוזר וטוען א. הודאה. ב. ריעותא בטענתו דאם הוא דובר אמת מדוע מחליף טענותיו. ומצד הודאה י"ל כהקצה"ח אך אכתי יש את החיסרון הב' ולזה כתבו הראשונים דיש לו מגו. (הגר"י אייכנשטין).
מעבר לתחילת הדף