ערך/זקיפה במלוה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png זקיפה במלוה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ז"ל שו"ת הרשב"א (בח"ז תעח) "ובכל מקום אנו חושבים זקיפה כמו שפרעו וחזר ועשה מלוה חדשה, כדאמרינן גבי שביעית (פ"י מ"א) וגבי גר שנתגייר בפרק איזהו נשך (ב"מ עב.). [וכ"כ הרשב"א גם בח"א תתקפט, וח"ב ב, וח"ז רח.]. ויש מבארים דזקיפה היינו הלואת החוב.[1] (קוב"ש ח"ב בקובץ שמועות ב"מ אות כו בשם הגר"ח). וע' שו"ת משנת ר' אהרן (ח"ב סי' עה), ואבי עזרי (גזילה ז, יב), וחזון יחזקאל ב"ק בהוספות פ"י ה"ו, ונתיבות שלום (להגר"ש גלבר) על ריבית (סי' קעא). (וע' קובץ בית התלמוד על ב"ק (עמ' תנא) מש"כ בזה הרב אהד קולומבוס שליט"א).שולי הגליון


  1. ביאור הענין נלענ"ד דהיינו שמחל לו על החוב תמורת התחייבות חדשה, ונקרא הלואת החוב כי כמו כשנותן כסף בלי להתחייב לתת תמורתו נקרא מתנה וכשנותן כסף תמורת התחייבות לתת בחזרה נקרא הלואה, ה"ה בחוב אם מוחק את החוב בלי לדרוש התחייבות חדשה במקומו נקרא מחילה ואם מתחייב תמורתו נקרא הלואה.
מעבר לתחילת הדף