ערך/הקרבת קרבן פסח בשבת

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png הקרבת קרבן פסח בשבת

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מקור[edit]

מצאנו כמה מקורות לדין זה.

א. בגמרא בפסחים (סה.) למד הלל הלכה זו בג"ש מועדו מועדו מתמיד.

ב. עוד למד הלל בגמרא שם דין זה מק"ו מתמיד שאין בו כרת. בני בתירא דחו את הק"ו שהרי יש חומרה בתמיד שכן תדיר וכליל. ובירושלמי (פסחים פ"ו ה"א) דחו לו שיש חומרה בתמיד שהוא קדשי קדשים משא"כ פסח שהוא קדשים קלים.

ג. בירושלמי שם למד הלל דין זה בצד השווה מתמיד מה תמיד קרבן ציבור דוחה שבת אף פסח כן. ודחו את דבריו בני בתירא, מה לתמיד שכן יש לו קצבה.

ד. עוד מצאנו בגמרא שיש שלמדו כן ממשמעות המילה במועדו, במועדו אפילו בשבת במועדו אפילו בטומאה. וכתבו התוספות בפסחים (שם ד"ה מה) שנחלקו בכך תנאים.

דעת הרמב"ם[edit]

ברמב"ם בפירוש המשנה (פסחים פ"ו מ"א) הביא את הגזירה שוה. ואילו בהלכות קרבן פסח (פ"א הי"ח) כתב ששחיטת הפסח וכו' דוחין את השבת שאי אפשר לעשותן קודם השבת שהרי קבוע לו זמן שנאמר במועדו.

מעבר לתחילת הדף