ערך/הפטרה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png הפטרה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מי תקנה[edit]

עזרא. ספר המכריע ל"א.

חכמים. ספר הישר לר"ת קפ"ב ב.

טעם שקורין אותה בשבת[edit]

לפי שגזרו שמד על ישראל שלא יקראו בתורה, ומו"מ בזה. ערוך השולחן או"ח רפ"ד א; שולחן ערוך הרב או"ח רפ"ד; לבוש או"ח רפ"ד; ט"ז או"ח רפ"ד סק"א; ב"ח או"ח רפ"ד סק"א; משנ"ב רפ"ד סק"ב; אבודרהם שחרית של שבת; ספר תשבי שורש פטר; תוס' יו"ט מגילה פ"ג מ"ד; שו"ת פעולת צדיק ח"א י"ג; שו"ת רדב"ז ח"ו ב' אלפים צ"א; שו"ת דברי יציב או"ח רמ"ח ב; שו"ת משנה הלכות ח"ג ל"ט ד"ה גרסי'.

לכבוד הנביאים. שו"ת תשב"ץ ח"א קל"א.

שנהגו לקרות בנביאים בכל יום ומשרבתה העניות פסקו, ולכך החזירו עטרה ליושנה בשבת ויו"ט שהם ימי פנאי. ספר הפרדס (עהרנריך) עמ' ש"ו; בית יוסף או"ח קל"ב; שבולי הלקט מ"ד.

הטעם שנקראת בשם זה[edit]

שבשעת הגזירה נפטרין בה מקריאת התורה. שו"ת משנה הלכות ח"ג ל"ט.

בתחילה גזרו אף על הנביאים ואח"כ פטרו להם הקריאה בנביאים. [השלם מקור].

שבה מסתלקים מתפילת יוצר לתפילת מוסף. אבודרהם שחרית של שבת ד"ה ולכן נקראת.

שנפטרין בה מקריאת התורה. אבודרהם שחרית של שבת ד"ה ולכן נקראת; פירושי סידור התפילה לרוקח (צ"ז) ברכות ההפטרה; תוס' יו"ט מגילה פ"ג מ"ד; מחזור ויטרי קכ"ז; ערך מלין ערך אפטרתא; תקון יששכר מנהגות.

שהותרה בדיבור האסור בקריאת התורה, ומו"מ בזה. אבודרהם שחרית של שבת ד"ה ולכן נקראת; לבוש או"ח רפ"ד א; ערוך השולחן רפ"ד א.

מלשון יפטירו בשפה, שחייבים הקהל לקרות כאו"א לעצמו. שו"ת דברי יציב או"ח קכ"ט.

אפטרתא בלשון ארמי התחלה, היינו שמתחילים בקריאת הנביא. ערוך השולחן רפ"ד א.

טעם שאין מפטירין בכתובים[edit]

שהגזירה היתה אף על הכתובים. לבוש או"ח רפ"ד א.

שקשה למצוא בם מענין הפרשה. לבוש או"ח רפ"ד א.

אם הקריאה בנביאים חובה או רשות[edit]

אינה אלא לכבוד הנביאים. שו"ת תשב"ץ ח"א קל"א.

כמה פסוקים צריך לקרות[edit]

שצריכים לקרות בה כ"א פסוקים. שולחן ערוך רפ"ד.

הטעם שצריכים לקרות בה כ"א פסוקים לפי שבשעת השמד היתה נקראת במקום קריאת התורה בז' גברי ולכל אחד ג' פסוקים. [השלם מקור]

שאין זה לעיכובא. ערוך השולחן רפ"ד ס"ז.

בנשלם הענין מקודם. שולחן ערוך רפ"ד; ערוך השולחן רפ"ד ס"ז.

כשיש מתורגמן. שולחן ערוך רפ"ד.

בתענית ציבור סגי בט'. ערוך השולחן רפ"ד ס"ז.

אם נקראת ביחיד[edit]

ברכותיה[edit]

אמאי פותחת בברוך והא סמוכה לחברתה היא. [השלם מקור]

מעבר לתחילת הדף