ערך/גזל על מנת למיקט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png גזל על מנת למיקט

מקור[edit]

לא תגנבו על מנת למקט, לא תגנבו על מנת לשלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה. (תוספתא (ליברמן) ב"ק פ"י הל"ז)

לא תגנבו דכתב רחמנא למה לי, לכדתניא לא תגנב על מנת למיקט, לא תגנב על מנת לשלם תשלומי כפל. (ב"מ סא:)

לא תגנובו על מנת למקט, לא תגנובו על מנת לשלם תשלומי כפל, ולא על מנת לשלם תשלומי ארבעה וחמשה. (ספרא קדושים ב ב)

פירושים[edit]

יש מפרשים דמיירי שהוא אינו רוצה לעכב הגנבה בידו אלא הוא גונב כדי לצערו, ולא נראה דהא מעשים בכל יום שעושים כך, לכך יש מפרשים דודאי בדעתו לעכב הגנבה בידו אבל אינו גונב בשביל שום הנאה אלא כדי לצערו. (ראב"ד בשטמ"ק)

נידוני האחרונים[edit]

דנו האחרונים האם דינו כגזלן לענין כמה דינים:

א. הקצות החושן (ריש הלכות גניבה) הסתפק אם גנב על מנת למיקט חייב באונסין או לא.

ב. בשו"ת עונג יום טוב (סימן מח) דן בגוזל אתרוג שלא על מנת לזכות בו אלא רק לצאת בו ידי חובת נטילה ואחר כך להחזירו, אם חשוב אתרוג הגזול לענין שלא יצא בו ידי חובתו ביום טוב שני שלא בעינן לכם אך אתרוג הגזול פסול מדין מצוה הבאה בעבירה.

בשו"ת עונג יום טוב (שם) הסיק שחשיב גזל רק בהתקיים אחד מהתנאים דלהלן: או שנטל על מנת לאבדו או שנטל על מנת להנות ממנו או בנוטל על מנת להקניט את חבירו, אך בנוטל על מנת להחזירו ושלא להנות ממנו ושלא להקניט את חבירו אינו נחשב גזלן, ואינו עובר על לא תגנוב.

מעבר לתחילת הדף