ערך/גזירה דרבה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png גזירה דרבה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

גזירה דרבה[edit]

גזירה דרבה, היא גזירה שגזרו חכמים לדעת רבה לבטל כמה מצוות שלא יקיימום בשבת מחשש שיבוא לעשות מלאכת הוצאה במכשירי המצוה באופן האסור, ופתיחת סוגיא זאת היא במסכת מגילה דף ד ע"ב "מגילה בשבת לא קרינן, מאי טעמא? אמר רבה: הכל חייבין בקריאת מגילה (ובתקיעת שופר), ואין הכל בקיאין במקרא מגילה, גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי ללמוד, ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים. והיינו טעמא דשופר, והיינו טעמא דלולב. עוד מצוה נוספת שנתבטלה מחמת גזירה זו היא הזאה, [עי' פסחים ס"ט.], וכן טבילת כלים בשבת בטלה מחמת גזירה זו, [ביצה פ"ב].

גזירה דרבה במצוה שיש בה כרת[edit]

בגזירה זו לא התחשבו במצוות שיש בהם כרת, שהרי הזאה ביטלו אע"פ שיש בה כרת, [ריטב"א סוכה מג. ד"ה והשתא מתרצא].

טועה בדבר מצוה[edit]

על גזירה זו נתקשו המפרשים דהרי קיי"ל דטועה בדבר מצוה פטור, וא"כ מה יש לחוש שמא יוציא הלולב באופן האסור, שהרי גם אם יוציא יהיה פטור, ויש המתרצים[1] שהחשש הוא שמא יעבירנו בחזירתו דאז שוב אינו טרוד בדבר מצוה[2].

מעבר לתחילת הדף
  1. עי' בס' האשכול ה' פורים ס"ז
  2. ועי' דובב מישרים חלק א סימן קיב, וראה בנידון זה כאן.