ערך/ברכה על הכוס

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png ברכה על הכוס

מתי צריך לברך על הכוס[edit]

דעת הרשב"ם (פסחים קה: ד"ה ש"מ) שאף יחיד המברך ברכת המזון צריך לברך על הכוס, וכן דעת הרא"ש (ברכות פ"ח סימן ב), וכן הוכיחו התוספות (פסחים שם ד"ה שמע) ממדרש שוחר טוב.

אמנם כתבו התוספות שהעולם אין נוהגין לברך על הכוס אלא בג'.

דעת הרי"ף (פסחים כו. מדפה"ר), הרמב"ם (ברכות פ"ז הט"ו) והרשב"א (ברכות נב. ד"ה ולענין) שאין צריך לברך על הכוס אך מצוה מן המובחר לעשות כן.

השולחן ערוך (או"ח סימן רפב ס"א) הביא ג' דעות אלו.

המשנה ברורה (שם סק"ד) פסק כי"א האחרון המובא בשו"ע שאין חובה לזמן על היין אלא הוא מצווה מן המובחר כדעת הרי"ף, הרמב"ם והרשב"א.

אמנם בשער הציון (שם סק"ג) הזכיר דעת המהרש"ל והב"ח שפסקו כדעת הרשב"ם שאף יחיד חייב לזמן על הכוס.

אם חייב המברך לשתות[edit]

עיין אפיקי ים (ח"ב סימן ב) בדבר הנהוג שמסדר הקדושין מברך על הכוס ואינו טועם ממנו כלום ורק נותנים לחתן ולכלה לטעום, דנראה שיש בזה חשש ברכה לבטלה, עי"ש באורך. וציין בנדון זה לפתחי תשובה (אבן העזר סימן לד סק"ה) בשם הפ"י בקונטרס אחרון. ובשדי חמד (אסיפת דינים מערכת ברכות סימן ג אות ה), ובתשב"ץ (ח"ג סימן סה).
שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף