ערך/ביאת מקדש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png ביאת מקדש

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

בטומאה[edit]

מקור האיסור[edit]

מהכתוב בפרשת נשא (במדבר ה ג) "ולא יטמאו את מחניהם" למדו חז"ל שאסור לטמא להיכנס אל המקדש, למחנה שכינה, ועונשו כרת כדכתיב (במדבר יט כ) את מקדש ה' טמא, ונכרתה.

דרך ביאה[edit]

הגמרא בשבועות (יז:) למדה מהפסוק (ויקרא יב ד) "ואל המקדש לא תבוא" שרק דרך ביאה אסרה תורה, אבל אם נכנס דרך גגין לא.

המנחת חינוך (מצוה שסג אות יז) מסתפק באופן שנכנס שלא כדרך ביאה לעזרת כהנים ואחר כך נכנס להיכל דרך שער הכניסה. האם כיון שהכל "מחנה שכינה" ממילא חשוב כנכנס שלא דרך ביאה, או שכל חלק וחלק קרינן ביה "מקדש" בפני עצמו וממילא מתקיים כאן "ואל המקדש לא תבא".

וכתב שאין לדקדק ממה שהגמרא בשבועות מיעטה נכנס להיכל דרך גגין, ומשמע שאם נכנס לעזרה דרך גגין ולהיכל דרך פתח חשיב דרך ביאה, כי אפשר שלאו דוקא נקטה הגמרא היכל.

מעבר לתחילת הדף