ערך/בועל נדה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png בועל נדה

מקור האיסור[edit]

אסור לבעול נדה מ"ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב".

עונשו[edit]

עונשו בכרת.

דינו לעניין טומאה[edit]

בועל נדה כנדה, ולכן הוא אב מאבות הטומאה של תורה מטמא כלים במגע ומטמא אדם במשא ובמגע ומטמא בהיסט ומטמא משכב ומרכב כנדה.

משכב בועל נדה[edit]

משכב בועל נדה ומרכבו חלוק ממשכב נדה ומרכבה שהמשכב או המרכב שדרסה עליו נדה אב מאבות הטומאה ומשכב בועל נדה ומרכבו ולד טומאה ככלים שנוגע בהן שאינן מטמאין אדם ולא כלים אלא אוכלין ומשקין בלבד, והטעם שנגרעה טומאת משכבו מטומאת משכבה מפני שנאמר בבועל נדה ותהי נדתה עליו וטמא שבעת ימים ונאמר בו כל המשכב אשר ישכב עליו יטמא מאחר שנאמר ותהי נדתה עליו איני יודע שהוא מטמא משכב ולמה נאמר, מפי השמועה למדו שהכתוב נתקו מטומאה חמורה מלטמא אדם וכלים ותלאו בטומאה קלה שיהיה משכבו ולד ולא יטמא אדם וכלים אלא אוכלין ומשקין בלבד כשאר ולדות הטומאות (רמב"ם הל' מטמאי משכב ומושב פ"ג ה"א).

איזה נשים נחשבות נדות לענין דין בועל נדה[edit]

אחד הבא על הנדה או על שומרת יום כנגד יום או על היולדת בין כדרכן בין שלא כדרכן אחד המערה ואחד הגומר בין גדול שבא על הקטנה בין קטן שבא על הגדולה מתטמא משום בועל נדה, בד"א כשהיה הבועל בן ט' שנים ויום אחד והנבעלת היתה בת שלש שנים ויום אחד אבל פחות מכאן אינו נטמא משום בועל נדה אלא משום נוגע בנדה בלבד ובטומאת ערב, וכן בועל הזב הרי הוא כנוגע בו ואחד הנוגע בזב או הנבעלת מן הזב, [רמב"ם שם].

כניסה למקדש[edit]

למרות שבועל נדה כנדה בכמה דברים, לענין כניסה למקדש אין דינם שווה. אלא נדה דינה כזב ומשתלחת מחוץ לשני מחנות, מחנה שכינה ומחנה לוויה, ואילו בועל נדה דינו כטמא מת ואינו אסור להיכנס אלא למחנה שכינה (פסחים סח. ועיין תוספות סז. ד"ה זבין).

נושאים קשורים[edit]

*נדהשולי הגליון


מעבר לתחילת הדף