משתמש:שבח המצוות/פורטל:תרי"ג מצוות/מפתח המצוות לפי רבינו יצחק מקורביל בעל הסמ"ק

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ספר מצוות קטן הקדמה ותוכן עניינים סימן א לידע שאותו שברא שמים וארץ הוא לבדו מושל למעלה ולמטה ובארבע רוחות כדכתיב אנכי ה' אלהיך שמות כ' סימן ב ליחד שמו של הקדוש ברוך הוא כדכ' שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד דברים ו'. סימן ג לאהוב השם בכל לב כדכתיב ואהבת את ה' אלהיך דברים ו'. סימן ד לירא את הקדוש ברוך הוא כדכתיב את ה' אלהיך תירא דברים ו'. סימן ה לצדק הדין על כל מאורע כדכתיב וידעת עם לבבך דברים ח'. סימן ו לירא מקדש כדכתיב את מקדשי תיראו ויקרא ט'. סימן ז לירא אביו ואמו כדכתיב איש אמו ואביו תיראו שם. סימן ח לאהוב את חבירו כדכתיב ואהבת לרעך כמוך שם. סימן ט למול ערלת לבבו כדכתיב ומלתם את ערלת לבבכם דברים י'. סימן י להיות תמים כדכתיב תמים תהיה עם ה' דברים יח'. סימן יא להתפלל בכוונה בכל יום כדכתיב ולעבדו בכל לבבכם דברים יא'. שלמו מצות עשה התלויין בלב ואחל לא תעשה התלוין בלב. סימן יב שלא לתור אחר לבו כדכתיב ולא תתורו אחרי לבבכם במדבר ט"ו. סימן יג שלא לגיר מדברי נביא השקר כדכתיב בזדון דברו הנביא דברים י"ח. סימן יד שלא להיות צדיק בעיניו כדכתיב אל תאמר בלבבך בהדף דברים ט'. סימן טו שלא לפרוש מן התורה כדכתיב רק השמר לך ושמור דברים ד'. סימן טז שלא לאהוב את המסית כדכתיב לא תאבה לו דברים ג'. סימן יז שלא לשנא את חבירו כדכתיב לא תשנא את אחיך ויקרא י"ט. סימן יח שלא לנסות את השם כדכתיב לא תנסו את ה' אלהיכם דברים ו'. סימן יט שלא לחמוד כדכתיב לא תחמוד שמות כ"ו. סימן כ שלא לאמץ לבבו מליתן צדקה כדכתיב לא תאמץ לבבך דברים ט"ו. סימן כא שלא ירע לבבך בתתך לו כדכתיב נתן תתן לו ולא ירע דברים ט"ו. סימן כב שלא להתגאות כדכתיב פן תאכל ושבעת דברים ח'. סימן כג שלא לשכח מעשה עמלק כדכתיב לא תשכח דברים כח. סימן כד שלא יהרהר אדם ביום כדכתיב ונשמרת מכל דבר רע דברים כ"ג. נשלמו לאוין התלוי' בלב אחל מצו' התלויו' באזן ועין. סימן כה לשמוע לנביא אמת כדכתיב נביא מקרבך מאחיך דברים י"ח. סימן כו שלא לשמוע למסית כדכתיב לא תאבה לו ולא תשמע דברים כ"ג. סימן כז שלא לשמוע למתנב' בשם עכו' כדכתיב לא תשמע אל דברו דברים שם. סימן כח להסתכל בציצית כדכתיב וראיתם אותו במדבר ט"ו. סימן כט שלא להסתכל בעכו"ם כדכתיב אל תפנו אל האלילים במדבר ט'. סימן ל שלא לתור אחר העין דכתיב לא תתורו אחרי עיניכם במדבר ט"ו. סימן לא לעשות ציצית כדכתיב ועשו להם ציצית במדבר ט"ו. סימן לב שלא ללבוש כלאים כדכתיב לא תלבש שעטנז דברים כ"ב. סימן לג שלא ילבש גבר שמלת אשה כדכתיב לא ילבש גבר דברים כ"ב. סימן לד שלא יראה חמץ כדכתיב לא יראה לך חמץ שמות י"ג. סימן לה שלא יראה שאור כדכתיב לא יראה לך שאור דברים ט"ו. סימן לו שלא ימצא שאור כדכתיב שבעת ימים שאור לא ימצא שמות י"ב. ותשלם מלאכת יום ראשון, אחל יום שני מצות הגוף כנגד לא יהיה לך שהוא דבור שני, והא לך מצות התלויות בגוף. סימן לז לאבד שם עכו"ם דכתיב ואבדת את שמם דברים י"א. סימן לח לשבר מצבותם דכתיב ואת מצבותיה' תשברון שם. סימן לט לגדע אשרה דכתיב ואשירהם תגדעון שם. סימן מ לשרוף אשיר' דכתיב ואשירה' תשרפון באש, שם. סימן מא להשמיד במותם דכתיב ואת במותם תשמידון, שם. סימן מב לנתוץ מזבחות' דכתיב ואת מזבחותם תתוצון, שם. סימן מג לאבד כלים שנשתמשו בהם לעכו"ם דכתיב אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים את אלהיהם, ודרשינן על כלים שנשתמשו בהן לעכו"ם. סימן מד לקדש השם דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל, ויקרא כ"ב. סימן מה לדבק בשם דכתיב ובו תדבקון דברים י"ג. סימן מו לגמול חסדים דכתיב והודעת להם את הדרך, שמות י"ח. סימן מז לבקר חולים דכתיב והלכת בדרכיו, דברים כ"ח. סימן מח לקבור מתים דכתיב ואת המעשה אשר יעשון, שמות י"ח. סימן מט לעשות לפנים משורת הדין דכתיב אשר יעשון, שם. סימן נ לכבד אב ואם דכתיב כבד את אביך ואת אמך, שמות כ'. סימן נא לקום מפני זקן דכתיב מפני שיבה תקום ודרשינן אפילו יניק וחכים או מופלג. סימן נב להדר פני זקן דכתיב והדרת פני זקן, ויקרא י"ט. סימן נג לשוב בתשובה שלימה דכתיב ושבת עד יי אלהיך, דברים ד'. סימן נד לפרוק משא דכתיב עזוב תעזוב עמו, שמות כ"ג. סימן נה לטעון כדכתיב הקם תקים עמו דברים כ"ב. סימן נו לקדש כהן דכתיב וקדשתו, ויקרא כ"א. סימן נז להיות צנוע דכתיב והיה מחנך קדוש, דברים כ"ג. סימן נח לקיים מוצא שפתיו דכתיב מוצא שפתיך תשמור, דברים כ"ג. אלו העשיין התלוין במחלוקת רבי אליעזר ורבנן. סימן נט להטמא לקרובי' כדכתיב לה יטמא, חובה ויקרא כ"א. סימן ס לעבוד בעבד כנעני דכתיב לעולם בהם תעבודו, ויקרא כ"ה. שלמו העשיין התלויות בגוף אחל הלאוין. סימן סא שלא לקיים עכו"ם כדכתיב לא יהיה לך אלהים אחרים, שמות כ'. סימן סב שלא לעבוד עכו' בעבודה שהיא בפני' דרך כבוד אפי' שלא כדרכ' דכתיב לא תעבד יתירא וג' עבודו' כגון זיבוח וקיטו' וניסוך יש בהם סקילה כדאיתא במסכת סנהדרין, שלא לעבוד עכו"ם דרך כבוד כגון גיפוף ונישוק, פי' ואפילו שאין כעין פנים כדדרשינן מלא תעבדם יתירא. סימן סג שלא לעבוד עכו"ם כדרכה אפילו דרך בזיון כגון הפוער לפעור כדכתיב איכ' יעבדו הגוי האלה וגומר דברים י"ג. סימן סד שלא להשתחות לפעור כדכתיב לא תשתחוה יתירא. סימן סה שלא להעביר מזרעו למולך כדכתיב ומזרעך לא תתן להעביר למולך, ויקרא י"ח. סימן סו שלא להנות מציפוי עכו"ם כדכתיב לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך דברים ז. סימן סז שלא לקיים פסל, כדכתיב לא יהיה לך פסל. סימן סח שלא להנות מתקרובת עכו"ם וכן מיין נסך כדכתיב לא ידבק בידך מאומה מן החרם, דברים י"ג. סימן סט שלא להלין מת, כדדרשינן מנין למלין את מתו שהוא עובר בלא תעשה שנאמר לא תלין נבלתו אבל לכבודו שרי ומכאן נמי אזהרה לב"ד דעיקרא בבית דין משתעי. סימן ע שלא להשחית פאת זקן כדכתיב לא תשחית פאת זקנך ויקרא י"ט. סימן עא שלא להקיף פאת הראש כדכתיב לא תקיפו פאת ראשכם ויקרא י"ט. סימן עב שלא לכתוב קעקע דכתיב וכתובת קעקע לא תתנו בבשרכם ויקרא י"ט. סימן עג שלא לקרח קרחה כדכתיב לא יקרחו קרחה בראשם וגומר ויקרא כ"א. סימן עד שלא לשרט שריטה כדכתיב ובבשרם לא ישרטו שרטת ויקרא כ"א. סימן עה שלא לגדוד שנאמר לא תתגודדו וגומר, דברים י"ד. סימן עו שלא להתעלם מאבידה דכתיב ומצאתם לא תוכל להתעלם דברים כ"ג. סימן עז שלא להתעלם מטעינ' ופריקה דכתיב לא תוכל להתעלם דברים כ"ג. סימן עח שלא לעמד על דם ריעך דכתיב לא תעמד על דם ריעך ויקרא י"ט. סימן עט שלא להציל מסית דכתיב לא תחמל ולא תכסה עליו דברים י"ג. סימן פ שלא להשהות נקביו דכתיב אל תשקצו את נפשתיכם ויקרא י"א. סימן פא שלא לעבר על שבועת ביטוי דכתיב לא יחל דברו במדבר ל'. סימן פב שלא לרצח דכתיב לא תרצח, שמות כ'. סימן פג שלא יראה בך ערות דבר דברים כ"ג. סימן פד שלא להכות חבירו דכתיב ארבעים יכנו ולא יוסיף פן יוסיף, דברים כ"ה. סימן פה שלא לחלל את שם הקדוש ברוך הוא כדכתיב ולא תחללו, ויקרא כ"ב. סימן פו שלא לענות אלמנה כדכתיב כל אלמנה ויתום לא תענון שמות כ"ב. סימן פז שלא לענות יתום דכתיב ויתום לא תענון, שם. סימן פח שלא ללחוץ הגר דכתיב וגר לא תונה ולא תלחצנו, שם. סימן פט שלא יטמא כהן למת דכתיב לא יטמא בעל בעמיו, ויקרא כ"א. סימן צ שלא יטמא נזיר למת דכתיב על נפשו' מת לא יבא. במדבר ו'. סימן צא שלא יעבר תער על ראש הנזיר שנאמר תער לא יעבר על ראש. שלמו עשיין ולאוין התלוין בגוף בכל עת אחל מצות התלוין בזמן סימן צב לתקוע בשופר בראש השנה, דכתיב יום תרועה יהיה לכם ויקרא כ"ג. סימן צג לישב בסוכה דכתיב בסכות תשבו ז' ימים, שם. סימן צד להשבית חמץ דכתיב ביום הראשון תשביתו, שמות י"ב. סימן צה לשמח ברגלים דכתיב ושמחת בחגך, דברים י"ו. שלמו מ"ע בזמן ואלו מצות בגוף ובזמן מדרבנן. סימן צו להתאבל על ירושלים ארבע תעניות כתובים בדברי קבלה בזכרי' צום הרביעי צום החמישי, צום השביעי צום העשירי וגומר. סימן צז להתאבל על קרובים ודין שמועה קרובה או רחוקה וכל דיני אבל. סימן צח לבדוק חמץ אור לארבעה עשר. סימן צט שלא להתייחד עם נשים. סימן ק שלא להתייחד עם עובדי עכו"ם. סימן קא שלא תיילד אשה בנה של עובדי עכו"ם. ותכל מלאכת יום שני, אחל יום שלישי מצות התלויות בפה כנגד לא תשא שהוא דבור שלישי שהוא בפה וחבר עמו מעשה כשפים שרובן על ידי דיבור והשבעות. סימן קב לקדש בכור דכתיב כל הבכור אשר יולד בבקרך הזכר הקדיש ליי' אלהיך, דברים י"ו. סימן קג לעבר שנים דכתיב שמור את חדש האביב, שם. סימן קד לקרא קריאת שמע שחרית וערבית דכתיב בשכבך ובקומך דברים ו'. סימן קה ללמוד תורה לעצמו דכתיב ולמדתם אותם ושמרתם לעשות דברים ה'. סימן קו ללמד לבניו דכתיב ולמדתם אותם את בניכם דברים י"א. סימן קז להפר נדרים דכתיב ואישה יפירנו במדבר ל'. סימן קח לשבע בשמו, דכתיב ובשמו תשבע דברים ו'. סימן קט לברך על המזון דכתיב ואכלת ושבעת וברכת את יי' אלהיך דברים ח'. סימן קי להזכיר יציאת מצרים דכתיב למען תזכור את יום צאתך דברים י"ו. סימן קיא להורות דכתיב ולהורות את בני ישראל ויקרא י'. סימן קיב להוכיח את עמיתו דכתיב הוכח, ויקרא י"ט. סימן קיג לכהן לברך את ישראל דכתיב כה תברכו, במדבר ו'. שלמו העשיין התלוים בפה ואלו הן הלאוין. סימן קיד שלא להתנבאות בשם עכו"ם דכתיב ושם אלהים אחרים לא תזכירו שמות כ"ג. סימן קטו שלא להתנבאות לשקר דכתיב אך הנביא אשר יזיד, דברים י"ח. סימן קיו שלא להסית יחיד דכתיב כי יסיתך אחיך בן אמך, דברים י"ג. סימן קיז שלא ללמד זכות על המסית דכתיב לא תחמול ולא תכסה עליו, שם. סימן קיח שלא לשתוק מללמד חובה על המסית דכתיב לא תחמול ולא תכסה עליו שם. סימן קיט שלא להדיח רבים דכתיב לא ישמע על פיך, שמות כ"ג, ובכלל לאו זה שלא ידור בשם עכו"ם ולא יקיים בשם עכו"ם. סימן קכ שלא לשאול באוב דכתיב לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש וסמיך ליה וחובר חבר ושואל אוב וידעוני, דברים י"ח. סימן קכא שלא לשאול בידעוני דכתיב ושואל אוב וידעוני. סימן קכב שלא להונות חבירו דכתיב לא תונו איש את עמיתו ויקרא כ"ה. סימן קכג שלא לקלל חבירו בשם דכתיב אלהים לא תקלל ונשיא בעמך וגו' שמות כ"ב. סימן קכד שלא לילך רכיל דכתיב לא תלך רכיל ויקרא י"ט ובכלל לאו זה אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה וקשה לזה. סימן קכה שלא לברך השם דכתיב אלהים לא תקלל שמות כ"ד. סימן קכו שלא להלבין פני חבירו דכתיב לא תשא עליו חטא ויקרא י"ו. סימן קכז שלא לקלל עצמו בשם דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאד. סימן קכח שלא לשבע בשם לשקר דכתיב לא תשבעו בשמי לשקר ויקרא י"ט. סימן קכט שלא לשבע בשמו לשוא דכתיב לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא, שמות כ'. סימן קל שלא לנקום דכתיב לא תקום. סימן קלא שלא לנטור דכתיב לא תטור ויקרא י"ט. סימן קלב שלא לערער אחר הכהונה, דכתיב ולא יהיה כקרח במדבר י"ו, ובכלל לאו זה שלא יהיה אדם בעל מחלוקת. סימן קלג שלא יורה אדם שתוי יין כדכתיב יין ושכר אל תשת וסמיך ליה ולהורות, ויקרא י'. סימן קלד שלא לקבל עכו"ם באלוה באמירה דכתיב ויאמרו אלה אלהיך ישראל, שמות ל"ב. סימן קלה שלא לחון עובדי עכו"ם דכתיב לא תחנם, דברים ז'. סימן קלו שלא לעונן דכתיב לא תעוננו, ויקרא י"ט. סימן קלז שלא לנחש דכתיב לא תנחשו, ויקרא י"ט. סימן קלח שלא לכשף דכתיב לא ימצא בך מעונן מנחש ומכשף דברים י"ח. סימן קלט שלא להיות בעל אוב דכתיב אל תפנו אל האובות ויקרא י"ט. סימן קמ שלא להיות בעל ידעוני דכתיב ואל הידעוני', שם. סימן קמא שלא לחבר חבר כדכתיב וחובר חבר דברים י"ח. סימן קמב שלא לשאול אל המתים דכתיב ודורש אל המתים, שם. סימן קמג שלא לקסום כדכתיב לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים, שם. שלמו העשיין והלאוין בפה בכל עת ואלו מצות התלוין בפה ובזמן. סימן קמד להגיד לבנו ליל חמשה עשר בניסן יציאת מצרים דכתיב והגדת לבנך ביום ההוא וגומר, שמות י"ג. סימן קמה לספור שבעה שבועות דכתיב מהחל חרמש בקמה וגומר, דברים י"ו. סימן קמו להלל בימים הקבועים דכתיב והוא תהלתך דברים י'. סימן קמז לזכור מעשה עמלק דכתיב זכור את אשר עשה לך עמלק דברים כ"ה. ואלו מצות התלוין בזמן דרבנן. סימן קמח לקרא מגילה בזמנה. סימן קמט לקרא בתורה בזמנה, בכל שבתות ומועדים. סימן קנ לברך על כל המצות ועל כל הניסים והמאורעות. סימן קנא לברך על המזון, הלכות שאר ברכות שאינם בסעודה ברכות הריח, ברכות הבקשות וההודאות. ותכל מלאכת יום שלישי והא לך יום רביעי, כנגד זכור שהוא דבור רביעי וכתיב לא תעשה כל מלאכה וחבר עמהן מצות נישואין לפי שאמרו בתולה נשאת ליום הרביעי. סימן קנב לעשות מעקה לגגך, דכתיב ועשית מעקה לגגך, דברים כ"ב. סימן קנג לקשור תפילין כדכתיב וקשרתם לאות על ידך, דברים ו'. סימן קנד לכתוב מזוזה דכתיב וכתבתם על מזוזות, שם. סימן קנה לכתוב ספר תורה דכתיב ועתה כתבו לכם, דברים ל"א. סימן קנו לכסות דם עוף בעפר דכתיב כי יצוד צד חיה או עוף וגומר וכסה בעפר, ויקרא י"ז. סימן קנז למול בנו דכתיב וימל אברהם את יצחק בנו, בראשית כ"א. סימן קנח למול יליד בית דכתיב המול יליד ביתך בראשית ז'. סימן קנט למול מקנת כסף דכתיב המול לכם כל זכר לדורתיכם יליד בית ומקנת כסף, שם. שלמו העשיין התלוין ביד ואלו הן הלאוין. סימן קס שלא למחוק א' משמותיו של הקדוש ברוך הוא דכתיב ואבדתם את שמם וגו' וכתיב לא תעשון כן לה' אלהיכם, דברים י"ב. סימן קסא שלא לעשות עכו"ם דכתיב לא תעשה לך פסל, שמות כ'. סימן קסב שלא לעשות צלם דכתיב לא תעשו לכם, ויקרא כ"ו. סימן קסג שלא לעשות מצבה דכתיב לא תקים לך מצבה, שם. סימן קסד שלא להרכיב אילן דכתיב שדך לא תזרע כלאים, ויקרא י"ט. סימן קסה שלא להרביע בהמה דכתיב בהמתך לא תרביע, שם. סימן קסו שלא לסרס שום דב' דכתיב ובארצכם לא תעשו, ויקרא כ"ב. סימן קסז שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום א' כדכתיב אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, שם. סימן קסח שלא לזרוע כרם כלאים דכתיב לא תזרע כרמך כלאים, דברים כ"ב. סימן קסט שלא לחסום שור בדישו דכתיב לא תחסום שור בדישו דברים כ"ה. סימן קע שלא לעשות מלאכה בשני מינים דכתיב לא תחרוש בשור וחמור יחדיו דברים כ"ב. סימן קעא שלא להניח מכשולות דכתיב לא תשים דמים בביתך. שם. סימן קעב שלא להושיט איסורא דכתיב לפני עור לא תתן מכשול, ויקרא י"ט. סימן קעג שלא לעשות במתכונת שמן המשחה דכתיב ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, שמות ל"א. סימן קעד שלא לעשות במתכנ' הקטר' דכתיב במתכונת' לא תעשו לכם, שם. סימן קעה שלא להשחית עץ מאכל דכתיב לא תשחית עצה, דברים כ'. סימן קעו שלא לבשל בשר בחלב דכתיב לא תבשל גדי בחלב אמו, דברים י"ד. סימן קעז שלא להוסיף על המצות דכתיב לא תוסף עליו, דברים י"ג. סימן קעח שלא לגרוע דכתיב לא תגרע ממנו, שם. סימן קעט שלא להקים פסל דכתיב ופסל ומצבה לא תקימו לכם, ויקרא כ"ו. סימן קפ שלא לתת אבן משכית דכתיב ואבן משכית לא תתנו בארצכם שם. שלמו מצות התלוין ביד דאורייתא וזו היא נטילת ידים דרבנן. סימן קפא נטילת ידים צונו הקדוש ברוך הוא לשמוע דברי חכמים, וסמכו דבריהם בפסוק לא תסור מן הדבר דברים י"ז. ואלו מצות התלוין בנישואין. סימן קפב לישא אנוסתו דכתי' ולו תהיה לאשה, דברים כ"ב. סימן קפג לקדש האשה דכתיב כי יקח איש אשה, דברים כ"ב. סימן קפד לגרש האשה דכת' ומצא בה ערות דבר ושלחה, שם. סימן קפה לחלוץ ליבמתו דכתיב וחלצה נעלו מעל רגלו, דברים כ"ה. שלמו העשיין התלוים בנישואין ואלו הלאוין. סימן קפו שלא להשיא בתו לזקן דכתיב לא תחלל בתך להזנותה, ויקרא י"ט. סימן קפז שלא לגרש אנוסתו דכתיב ולא יוכל לשלחה כל ימיו, דברים כ"ב. סימן קפח שלא תנשא יבמה לשוק דכתיב ולא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, דברים כ"ה. סימן קפט שלא יחזיר המגרש אשתו משניש' לאחר דכתיב לא יוכל בעלה הראשון, דברים כ"ב. סימן קצ שלא יקח כהן זונה דכתיב אשה זונה וחללה לא יקח. ויקרא כא. סימן קצא שלא יקח כהן חללה דכתיב וחללה לא יקחו. שם וכן שלא יקח כהן גרושה דכתיב ואשה גרושה מאשה לא יקחו. שלמו מצות נשואין דאוריתא ואלו נישואין דרבנן. סימן קצב הלכות מיאון וקטנה שאין לה אב קרוביה משיאין אותה: ואלו מצות התלוים בזמן ביד: סימן קצג ליטול לולב דכתיב ולקחתם לכם. ויקרא כג נשלמו העשה התלוי ביד ובזמן ואלו הלאוין: סימן קצד שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח דכתיב ביום ראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו ויקרא כג שלמו הלאווין התליו' בזמן וביד דאורית' ואלו דרבנן: סימן קצה שלא לעשות מלאכה בחול המועד. סימן קצו שלא לעשות מלאכה בארבעה עשר בניסן מחצי היום ולמעלה. ותכל מלאכת יום רביעי אחל במצות יום חמישי שהוא באכילה כנגד כבד שהוא דיבור חמישי שעיקר מצות כיבוד להאכיל ולהשקות את אביו ואת אמו וחבר עמהם מצות דינין לפי שבתי דינין קבועין בחמישי ואלו הן באכילה. סימן קצז לשחוט דכתיב וזבחת כאשר צויתיך. דברים יב סימן קצח להגעיל כלים דכתיב כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש. במדבר לא. סימן קצט להטביל כלים דכתיב כל אשר לא יבא באש תעבירו במים. שם שלמו העשיין מאכילה ואלו הלאוין: סימן ר שלא לאכול אבר מן החי דכתיב אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. בראשית ט סימן רא שלא לאכול טריפה דכתיב טריפה לא תאכלו שמות כב סימן רב שלא לאכול נבילה דכתיב לא תאכלו כל נבילה. דברים יד סימן רג שלא לאכול גיד הנשה כדכתיב על כן לא יאכלו וגומר. בראשית לב. סימן רד שלא לאכול חלב דכתיב כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו ויקרא ז סימן רה שלא לאכול דם דכתיב כל דם לא תאכלו שם סימן רו שלא לאכול בהמה טמאה דכתיב אך את זה לא תאכלו ויקרא י"א סימן רז שלא לאכול עוף טמא דכתיב ואת אלה תשקצו מן העוף שם סימן רח שלא לאכול חגבים טמאים דכתיב את אלה תאכלו מכל וגומר. שם סימן רט שלא לאכול שרץ העוף דכתיב כל שרץ העוף ויקרא יא סימן רי שלא לאכול שרץ הארץ דכתיב וכל השרץ השורץ על הארץ. שם סימן ריא שלא לאכול דג טמא דכתיב וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים לא תאכלו. ועובר עליו בעשה דכתיב את זה תאכלו. שם סימן ריב שלא לאכול שרץ המים דכתיב אל תשקצו נפשותיכם בכל השרץ שם סימן ריג שלא לאכול בשר בחלב דכתיב לא תבשל גדי בחלב אמו. דברים יד סימן ריד דין ביטול דבר יבש ודין בריה שנתערבה. סימן רטו שלא לאכול ערלה דכתיב שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל ויקרא יט סימן רטז שלא לאכול כלאי הכרם דכתיב פן תקדש המלאכה דברים כב. ודרשינן פן תקדש תוקד אש וכיון דבת שריפה היא פשיטא דאסור באכילה. סימן ריז שלא לאכול לחם חדש קודם שהתירה העומר דכתיב ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגומר ויקרא כב סימן ריח שלא לאכול על דם דכתיב לא תאכלו על דם ויקרא יט שלמו העשיין ולאוין התלוין במאכל בכל עת ואלו עשיין התלוים במאכל בזמן קבוע סימן ריט לאכול מצה בליל ט"ו בניסן כדכתיב בערב תאכלו מצות שמות יב סימן רכ לאכול מרור בליל ט"ו בניסן בזמן שהפסח היה קיים מצותו דאוריתא דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו. שם סימן רכא שלא לאכול ביום הכפורים דכתיב וכל הנפש אשר לא תעונה ויקרא כג ודרשינן אזהרה מג"ש סימן רכב שלא לאכול חמץ בפסח דכתיב כל מחמצת לא תאכלו שמות יב שלמו עשיין ולאוין התלוים באכילה בכל עת ובזמן דאוריתא ואלו דרבנן סימן רכג שלא לאכול שלקות של עובדי עכו"ם וכן בישול עובדי עכו"מ. שלא לאכול חלב שחלבו עובדי עכו"מ ואין ישראל רואהו. שלא לאכול גבינות של עובדי עכו"מ. סימן רכד שלא לשתות יין וחומץ של עובדי עכו"מ הכל בכלל זה. שלמו המצות התלוין באכילה ושתיה דאוריתא ודרבנן ואלו מצות עשה התלוים בדין: סימן רכה לשפוט צדק כדכתיב בצדק תשפוט עמיתך ויקרא יט סימן רכו לפסוק הדין על פי הרוב כדכתיב אחרי רבים להטות שמות כג סימן רכז להתרחק מדבר שקר דכתיב מדבר שקר תרחק. שם שלמו העשוין מן הדינין ואלו הלאוין: סימן רכח שלא להכיר פנים כדכתיב לא תכירו פנים במשפט דברים א סימן רכט שלא להדר פני גדול כדכתיב ולא תהדר פני גדול ויקרא יט סימן רל שלא להדר פני דל כדכתיב ודל לא תהדר בריבו שמות כג סימן רלא שלא ליקח שוחד דכתיב ולא תקח שוחד דברים יו סימן רלב שלא להטות משפט כדכתיב לא תטה משפט. שם סימן רלג שלא לגור מפני איש דכתיב לא תגורו מפני איש. דברים א סימן רלד שלא לשמוע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין חבירו דכתיב לא תשא שמע שוא שמות כג ובכלל זה שלא יקבל לשון הרע סימן רלה שלא להעיד קרוב כדכתיב לא ימותו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות. דברים כד סימן רלו שלא להעיד עדות שקר כדכתיב לא תענה ברעך עד שקר שמות כג סימן רלז שלא להעיד רשע כדכתיב אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס שמות כו סימן רלח שלא לחוס על המחויב דכתיב וקצותה את כפה וכתיב לא תחוס עינך. דברים כד סימן רלט שלא לכבוש עדותו דכתיב אם לא יגיד ונשא עונו. ויקרא ה ותכל מלאכת יום חמישי. יום ששי מצות עשה התלוית בממון כנגד דבור לא תרצח שהוא דבור ששי ולפי שרוב רציחות באות על ידי ממון כדכתיב נארבה לדם נצפנה לנקי חנם וסמיך ליה נמלא בתינו שלל. משלי א. סימן רמ לתת נבילה לגר כדכתיב לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. דברים יד סימן רמא לשמט כספים דכתיב שמוט כל בעל משה ידו. דברים טו סימן רמב לתת בכור לכהן כדכתיב וכל פטר רחם וגומר במדבר יח סימן רמג לפדות פטר חמור דכתיב ופטר חמור תפדה בשה סימן רמד לערוף פטר חמור דכתיב ואם לא תפדה וערפתו סימן רמה לפדות בכור אדם דכתיב וכל בכור אדם מבניך תפדה. שם סימן רמו להפריש חלה דכתיב ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה במדבר טו. סימן רמז להשיב גזל דכתיב והשיב את הגזילה אשר גזל. ויקרא ה סימן רמח לתת צדקה דכתיב נתן תתן לו. דברים טו. וצריך ליתנה לו בסתר. סימן רמט להלות לעני שאין לו סימן רנ לפדות כרם או נטע רבעי דכתיב קדש הלולים לה'. ויקרא יט סימן רנא לשלח הקן דכתיב שלח תשלח את האם. דברים כב סימן רנב להשיב אבידה כדכתיב והשבות לו. שם סימן רנג לתת שכר שכיר כדכתיב ביומו תתן שכרו. דברים כד. שלמו העשיין התלוים בממון ואלו הלאוין סימן רנד שלא לתת מום בבכור דכתיב כל מום לא יהיה בו דברים טו, ואסר לגרום סימן רנה שלא לעבוד בבכור דכתיב ולא תעבד בבכור שורך, שם. סימן רנו שלא לגוז בכור צאן דכתיב ולא תגוז. שם. סימן רנז שלא לקפוץ יד כדכתיב לא תקפוץ ידך מאחיך האביון. שם סימן רנח שלא למנוע מלהלוות עבור שמטה דכתיב השמר לך פן וגומר קרבה וגומר. שם סימן רנט שלא לתבוע חוב שעברה עליו שמטה דכתיב לא תגוש. שם. סימן רס שלא להלות ברבית ושלא ללות ברבית שלא להלות ברבית דכתיב את כספך לא תתן וגומר שלא ילוה ברבית דכתיב לא תשיך לאחיך וסופר ועד עוברים משום דכתיב לא תשימון עליו נשך. ויקרא כא שלא להיות כנושה דכתיב לא תהיה לו כנושה, דברים טו סימן רסא שלא להלין שכר שכיר דכתיב לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר. ויקרא יט ומיום ראשון ואילך אין בו כי אם עשה סימן רסב שלא לגנוב ממון דכתיב לא תגנובו. שם סימן רסג שלא לגנוב נפש בין גדול בין קטן בין זכר בין נקיבה דכתיב וגונב איש ומכרו. שמות כא סימן רסד שלא לעשות עול במידה במשקל ובמשורה. עול במידה שלא ימדוד בחבל בימות החמה ובימות הגשמים עול במשקל שלא יטמין במלח עול במשורה שלא ירתיח דכתיב לא תעשו עול. ויקרא יח סימן רסה שלא למכור נפש וכן שלא למכור עברי באבן הלקח סימן רסו שלא למשכן בעל חוב מדכתיב והאיש אשר אתה נושה בה וגומר דברים כד סימן רסז שלא לעכב משכון דכתיב השב תשיב לו. שם סימן רסח שלא למשכן אלמנה דכתיב לא תחבול בגד אלמנה. שם סימן רסט שלא לחבול ריחים דכתיב לא יחבול ריחים. שם סימן רע שלא לחבול רכב דכתיב לא יחבול ריחים ורכב. שם סימן רעא שלא לגזול וזהו גזל וזהו עושק ויש בו שני לאוין דכתיב לא תעשוק ולא תגזול. ויקרא יט סימן רעב שלא להונות חבירו בממון דכתיב אל תונו איש את אחיו. ויקרא כה סימן רעג שלא לתת הפועל לתוך כליו דכתיב ואל כליך לא תתן דברים כג סימן רעד שלא להניף חרמש דכתיב וחרמש לא תניף על קמת ריעך. שם. סימן רעה שלא לקח האם על הבנים דכתיב לא תקח האם על הבנים דברים כב סימן רעו שלא לעשות מדה גדולה וקטנה כדכתיב לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן איפה ואיפה גדולה וקטנה דברים כח סימן רעז שלא למנו' שאר זו מזונו' כדכתיב שארה כסותה ועונתה לא יגרע שמות כא סימן רעח שלא למנוע כסות ועונה דכתיב שארה כסותה ועונתה לא יגרע שלמו מצות התלויות בממון דאוריתא ואלו מצות דרבנן התלויות בממון סימן רעט להדליק נר של שבת בשמן טוב: סימן רפ להדליק נר של חנוכה הלכה כרב. וכר' יוחנן. ותכל מלאכת יום ששי אחל יום שביעי במצות שבתות וימים טובים וגם כל מצות התלויות במילה כנגד לא תנאף שהוא דבור שביעי והא לך מצות עשה של שבת סימן רפא לעשות קידוש בשבת כדכתיב זכור את יום השבת לקדשו שמות ב' זכרהו על היין וכן להתענג בשבת בכלל זה לאוין מן התורה סימן רפב שלא לעשות מלאכה בשבת דכתיב לא תעשו כל מלאכה. שם. שלא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דכתיב אל יצא איש ממקומו שמות ז. ובכלל זה תחומין ואליבא דר' עקיבא שלא להבעיר אש בשבת דכתיב לא תבערו אש בכל מושבותיכם. שמות לה. עירובין שלמה תקן לערב עירובין. סימן רפג להבדיל במוצאי שבת וימים טובים. שלמו מצות עשיין ולאוין דאוריתא ודרבנן ואלו מצות התלויות באבר המילה סימן רפד לפרות דכתיב פרו ורבו בראשית ב סימן רפה לשמח אשתו דכתיב ושמח את אשתו אשר לקח דברים כב סימן רפו לייבם יבמתו אם הוא אח מן האב דכתיב יבמה יבא עליה ויבמה דברים כה. סימן רפז לפרוש מאשתו סמוך לוסתה כדי עונה דכתיב והזרתם את בני ישראל ויקרא יו סימן רפח לפרוש מנדה שראתה באמצע תשמיש באבר מת אם אמרה לו נטמאתי ימתין עד שימות אברו ויפרוש והוא עשה הבא מכלל ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב ויקרא יח. סימן רפט למול עצמו דכתיב וערל זכר אשר לא ימול בשר ערלתו ונכרתה וגומר בראשית י. שלמו העשיין התלוים באבר המילה ואלו הלאווין סימן רצ שלא לבא על הגויה דכתיב בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך דברים ז סימן רצא שלא לבעול שפחה וכן כל העריות דכתיב לא יהיה קדש דברים כב סימן רצב שלא להשחית זרע דכתיב לא תנאף שמות כ ודרשינן לא תהנה לאף כמו אותם המנאפים ביד וברגל סימן רצג שלא לבא אל אשה נדה דכתיב ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה ויקרא יח סימן רצד דיני מקוה סימן רצה שלא לבא אל ממזרת דכתיב לא יבא ממזר בקהל ה' דברים כג והוא הדין לממזרת סימן רצו שלא לבא אל אנוסת אביו אליבא דר' יהודה דמפיק ליה מלא יגלה כנף אביו שם סימן רצז שלא יבא פצוע דכה על בת ישראל דכתיב לא יבא פצוע דכא שם סימן רצח שלא יבא כרות שפכה על בת ישראל דכתיב לא יבואו וגומר וכרות שפכה וגומר שם סימן רצט שלא לבא על אחותו דכתיב ערות אחותך בת אביך או בת אמך לא תגלה ויקרא יח סימן ש שלא לבא על אחות אביו דכתיב ערות אחות אביך לא תגלה שם סימן שא שלא לבא על אחות אשתו דכתיב ואשה אל אחותה לא תקח לצרור כל אלו בכרת שם סימן שב שלא לבא על אשת אחיו דכתיב ערות אשת אחיך לא תגלה שם בין מן האב בין מן האם אך לא אמר הכתוב ערירים יהיו אלא באשת אח מן האב סימן שג שלא לבא על אשת אחי אביו דכתיב ערות אשת אחי אביך לא תגלה ויקרא יח סימן שד שלא לבא על אשת איש דכתיב ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך שם אם הוא נשואה בחנק וקם היא ארוסה בסקילה סימן שה שלא לבא על בת אשתו דכתיב ערות אשה ובתה שם והיא בסקילה סימן שו שלא לבא על בת בן אשתו דכתיב את בת בנה שם סימן שז שלא לבא על בת בת אשתו דכתיב את בת בתה לא תקח לגלות ערותה שם והיא בשריפה סימן שח שלא לבא על בתו דכתיב ערות בת בתך ויקרא יח וילפינן מבת אשתו מה בת אשתו עשה הכתוב בתה כבת בנה ובת בתה אף בתו אסורה כבת בנו ובת בתו סימן שט שלא לבא על בת בנו דכתיב ערות בת בנך ויקרא שם סימן שי שלא לבא על בת בתו דכתיב או בת בתך לא תגלה שם סימן שיא שלא לבא על חמותו דכתיב ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה ויקרא כ"ו ולאחר מיתה פלוגתא דר' ישמעאל סבר בשריפה ור' עקיב' סבר שאין בה אלא איסור מן התורה לבד. סימן שיב שלא לבא על אם חמיו ואם חמותו ולא כתיב בהדיא אלא ילפינן מבת אשתו מה בת אשתו שלשה דורות אף באלו שלשה דורות. סימן שיג שלא לבא על אמו כדכתיב ערות אמך לא תגלה ויקרא י"ח. סימן שיד שלא לבא על כלתו דכתיב ערות כלתך לא תגלה. שם סימן שטו שלא לבא על בהמה דכתיב ואיש כי יתן שכבתו בבהמה. ויקרא כ' סימן שיו שלא להיות נרבע לבהמה כדכתיב ואשה לא תעמד לפני בהמה ויקרא יח ובאיש נמי כתיב כל שוכב עם בהמה שמות כב אם אינו ענין לשוכב דהא כתיב ואיש כי יתן שכבתו ויקרא כ תנהו ענין לנשכב כל אלו בסקילה. שלמו העשיין והלאוין התלוין באבר המילה דאורייתא ואלו דרבנן. סימן שיז שלא לבא על אם אמו. סימן שיח שלא לבא על אב אביו. סימן שיט שלא לבא על אשת אבי אביו. סימן שכ שלא לבא על כלת בנו כל אלו בלא הפסק, ואלו יש להם הפסק אב אבי אמו, אם אבי אביו אשת אבי אביו אשת אבי אמו, אשת אחי האם אשת אחיו, בין מן האב, בין מן האם, כלת בתו, כל אלו יש להם הפסק ואלו שנחלקו הגדולים אם יש להם הפסק דכל תיקו לקולא או אם אין להם הפסק דכל תיקו באיסורא לחומרא, שלישי שבבנו שלישי שבבתו, שלישי שבבן אשתו שלישי שבבת אשתו, רביעי שבחמיו רביעי שבחמותו, רבינו תם ורבינו חננאל פסקו לקולא, וגדולים אחרים פסקו לחומרא אשת חמיו גזרו דורות אחרונים. כלו הרמזים: שבח לעושה חזיזים.