משתמש:שבח המצוות/פורטל:תרי"ג מצוות/מנין המצוות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מפתח דפים [לפי שיטת הרמב"ם]

(הרמב"ן מונה י"ז מצוות עשה שאינן מופיעות בספר המצוות לרמב"ם, לכן מספר המצוות ברשימה זו עולה על רמ"ח.)

מצוות עשה

1. מצוה: לאבד עבודה זרה ומשמשיה

2. מצוה: לאהוב את ה'

3. מצוה: לאהוב את הגר

4. מצוה: לאהוב כל אדם מישראל

5. מצוה: לאכול את שיירי המנחות

6. מצוה: לאכול בקדושה את פרי העץ בשנה הרביעית לנטיעתו

7. מצוה: לאכול בשר הפסח עם מצה ומרור

8. מצוה: לאכול בשר פסח שני עם מצה ומרור

9. מצוה: לאכול בשר חטאת ואשם

10 . מצוה: לאכול מעשר שני לפני ה'

11 . מצוה: לאכול מצה בליל פסח

12 . מצוה: לאכול תרומה בטהרה

13 . מצוה: לאפשר לקונה לפדות את ביתו בעיר מוקפת חומה עד השלמת שנה

14 . מצוה: לבדוק בסימני העוף

15 . מצוה: לבדוק סימני בהמה וחיה

16 . מצוה: לבדוק סימני דגים

17 . מצוה: לבדוק סימני חגבים

18 . מצוה: לבנות את בית הבחירה

19 . מצוה: לברך את ה' אחרי אכילה לשובע

20 . מצוה: לברך את ה' לפני שלומדים תורה

21 . מצוה: לגרש בגט

22 . מצוה: לדבוק בה'

23 . מצוה: לדון בבהמה שהזיקה לרכוש על-פי דין תורה (דין שן ורגל)

24 . מצוה: לדון בהפרת נדרים ככתוב בתורה

25 . מצוה: לדון בנזקי אש על-פי דין תורה

26 . מצוה: לדון בנזקי בהמה שהזיקה לאדם על-פי דין תורה (דין שור תם ושור נגח)

27 . מצוה: לדון בנזקי הבור על-פי דין תורה

28 . מצוה: לדון בסדר הנחלות ככתוב בתורה

29 . מצוה: לדון גנב בתשלומין או במיתה

30 . מצוה: לדון טוען ונטען על-פי דין תורה

31 . מצוה: לדון משאיל ושואל על-פי דין תורה

32 . מצוה: לדון קונה ומוכר על-פי דין תורה

33 . מצוה: לדון שומר חינם על-פי דין תורה

34 . מצוה: לדון שכיר ושוכר על-פי דין תורה

35 . מצוה: לדרוש ולחקור את העדים

36 . מצוה: להביא אשם ולשלם קרן וחומש אם מעל בהקדש

37 . מצוה: להביא את כל הנדרים למקדש ברגל הראשון

38 . מצוה: להביא ביכורים למקדש

39 . מצוה: להביא קדשים לבית הבחירה

40 . מצוה: להביא קורבן אשם על ספק חטא

41 . מצוה: להביא קורבן אשם ודאי

42 . מצוה: להביא קורבן חטאת אם חטא בשגגה

43 . מצוה: להביא קורבן עולה ויורד על החטאים המפורטים

44 . מצוה: להדליק אש על המזבח

45 . מצוה: להודיע על המצורע עד שיובדלו ממנו בני אדם

46 . מצוה: להוכיח כל אדם מישראל שאינו מתנהג כשורה

47 . מצוה: להושיב רוצח בשגגה בעיר מקלט

48 . מצוה: להחזיר המשכון לבעלים בעת שצריך לו

49 . מצוה: להחרים שבעה עממין

50 . מצוה: להיות שתי הבהמות קודש אם המיר אחת באחרת לקורבן

51 . מצוה: להיות תמים עם ה' ולהאמין בלב שלם שהכל מעם ה'

52 . מצוה: להיטהר מן הצרעת בטקס המתואר בתורה

53 . מצוה: להימנע מלהשתמש בבגדים שנצטרעו

54 . מצוה: להימנע מלהשתמש בבתים שנצטרעו

55 . מצוה: להיראות במקדש ברגלים (קורבן ראייה)

56 . מצוה: להישבע בשמו יתברך באמת

57 . מצוה: להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין

58 . מצוה: להכין אפר פרה אדומה

59 . מצוה: להכיר באחדות ה'

60 . מצוה: להכיר במציאות ה'

61 . מצוה: להלוות לנכרי בריבית

62 . מצוה: להלוות לעני

63 . מצוה: להמית אדם רק בחטא שלו ולא בחטא של אחרים

64 . מצוה: להניח העוללות שבכרם לפאה

65 . מצוה: להניח לעניים את השכחה

66 . מצוה: להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו

67 . מצוה: להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר

68 . מצוה: להעיד עדות אמת

69 . מצוה: להעניק לעבד העברי בצאתו לחופשי

70 . מצוה: להפריש חלה תרומה מהעיסה

71 . מצוה: להפריש מעשר בכל שנה שאינה שלישית כדי לאכלו בירושלים (מעשר שני)

72 . מצוה: להפריש מעשר בכל שנה שלישית ולתתו לעניים (מעשר עני)

73 . מצוה: להפריש מעשר מצמח הארץ ולתתו ללוי (מעשר ראשון)

74 . מצוה: להפריש ערי מקלט

75 . מצוה: להפריש תרומה גדולה ולתת לכוהן

76 . מצוה: להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר מהחלק המובחר

77 . מצוה: להציל הנרדף בנפשו של הרודף

78 . מצוה: להציל חיים של גר תושב, גר צדק או אזרח

79 . מצוה: להקהיל את העם לקריאת התורה במוצאי השמיטה

80 . מצוה: להקטיר קטורת

81 . מצוה: להקריב את כל הקורבנות בין תמיד של בוקר לתמיד של ערב

82 . מצוה: להקריב את לחם התנופה (שתי הלחם) בחג השבועות

83 . מצוה: להקריב את עומר התנופה

84 . מצוה: להקריב חטאת הקהל אם שגגו כל עדת ישראל

85 . מצוה: להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה

86 . מצוה: להקריב עולת תמיד בבוקר ובין הערבים בכל יום

87 . מצוה: להקריב קורבן מוסף ביום חג השבועות

88 . מצוה: להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה

89 . מצוה: להקריב קורבן מוסף ביום שמיני עצרת

90 . מצוה: להקריב קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות

91 . מצוה: להקריב קורבן מוסף בראש חודש

92 . מצוה: להקריב קורבן מוסף בשבת

93 . מצוה: להקריב קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח

94 . מצוה: להקריב קורבן מוסף של יום הכיפורים

95 . מצוה: להקריב קרבן בהמה רק מבקר וצאן

96 . מצוה: להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין

97 . מצוה: להרוג בסייף את מי שנתחייב סייף בבית דין

98 . מצוה: להרים את הדשן

99 . מצוה: להריע ביום ראשון בתשרי

100 . מצוה: להשבית חמץ ושאור מבתינו בערב פסח

101 . מצוה: להשיב אבידה לישראל

102 . מצוה: להשיב את הגזל

103 . מצוה: להשיב את הקרקע לבעליה ביובל

104 . מצוה: להשיב את הריבית ללווה

105 . מצוה: להשמיט את כל ההלוואות בשביעית

106 . מצוה: להשתמש בעצים הסובבים עיר במצור לאכילה בלבד

107 . מצוה: להשתמש בפירות שביעית לאכילה בלבד

108 . מצוה: להתוודות על חטא

109 . מצוה: להתוודות על קיום משפטי המעשרות והתרומות

110 . מצוה: להתענות ביום עשירי בתשרי

111 . מצוה: להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה

112 . מצוה: להתקין מקום להיפנות בו במחנה המלחמה

113 . מצוה: להתרחק מכל דבר שעלול להביא לשקר במשפט

114 . מצוה: לזכור מה שעשה לנו עמלק

115 . מצוה: לחוג ברגלים (קורבן חגיגה)

116 . מצוה: לחטא טומאת מת בהזאת מי נידה

117 . מצוה: לחלוץ נעלו של היבם אם סירב לייבם

118 . מצוה: לחשב הזמנים והתקופות לפי מחזורי הלבנה והחמה

119 . מצוה: לטבול לטהרה

120 . מצוה: לטעון המשא שנפל מבהמת הזולת

121 . מצוה: לייבם את אשת האח שנפטר ללא בנים

122 . מצוה: לייעד אמה עבריה לאדוניה או לבנו

123 . מצוה: לירא את ה'

124 . מצוה: לירוא האב והאם

125 . מצוה: לירוא מן המקדש

126 . מצוה: לכבד האב והאם

127 . מצוה: לכבד זקנים וחכמים

128 . מצוה: לכסות את דם השחיטה

129 . מצוה: לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו

130 . מצוה: ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך

131 . מצוה: ללמוד תורה וללמדה

132 . מצוה: למול כל זכר בן שמונת ימים

133 . מצוה: למחות זרעו של עמלק מן העולם

134 . מצוה: למלוח כל קרבן

135 . מצוה: למנות מלך מישראל

136 . מצוה: למנות שופטים ושוטרים

137 . מצוה: למשוח כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה

138 . מצוה: למשוח כהן שידבר אל העם בשעת מלחמה

139 . מצוה: לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה

140 . מצוה: לנהוג באשת יפת תואר ככתוב בתורה

141 . מצוה: לנהוג בעבד עברי על-פי דיני התורה

142 . מצוה: לנטות לדעת רבים בפסיקת הדין

143 . מצוה: לסדר את לחם הפנים והלבונה

144 . מצוה: לספור שבעה שבועות מיום הנף העומר

145 . מצוה: לספור שבע שבתות שנים

146 . מצוה: לספר ביציאת מצרים בליל פסח

147 . מצוה: לסקול את מי שנתחייב סקילה בבית דין

148 . מצוה: לעבוד בעבד כנעני לעולם

149 . מצוה: לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום

150 . מצוה: לעזוב את לקט הקציר לעני ולגר

151 . מצוה: לעזוב את פרט הכרם לעני ולגר

152 . מצוה: לערוך את נרות המקדש

153 . מצוה: לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו

154 . מצוה: לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו

155 . מצוה: לעשות את האשם על-פי התורה

156 . מצוה: לעשות את החטאת לפי התורה

157 . מצוה: לעשות את המנחה לפי התורה

158 . מצוה: לעשות את העולה לפי התורה

159 . מצוה: לעשות את השלמים על-פי התורה

160 . מצוה: לעשות כדברי השופטים באותו דור

161 . מצוה: לעשות לעד זומם כאשר זמם

162 . מצוה: לעשות מעקה לגג הבית

163 . מצוה: לעשות פסח שני בי"ד באייר

164 . מצוה: לעשות ציצית

165 . מצוה: לפדות אמה עבריה אם אדוניה אינו מייעדה

166 . מצוה: לפדות בכור אדם בכסף

167 . מצוה: לפדות פטר חמור בשה

168 . מצוה: לפדות קדשים שנפל בהם מום

169 . מצוה: לפסוק טומאת אוכלים

170 . מצוה: לפסוק טומאת זב

171 . מצוה: לפסוק טומאת זבה

172 . מצוה: לפסוק טומאת יולדת

173 . מצוה: לפסוק טומאת מת

174 . מצוה: לפסוק טומאת נבלה

175 . מצוה: לפסוק טומאת נידה

176 . מצוה: לפסוק טומאת צרעת אדם

177 . מצוה: לפסוק טומאת צרעת בגדים

178 . מצוה: לפסוק טומאת צרעת בתים

179 . מצוה: לפסוק טומאת שכבת זרע

180 . מצוה: לפסוק טומאת שרץ

181 . מצוה: לפרוק המשא מבהמתו של חברו שנפלה

182 . מצוה: לפרות ולרבות

183 . מצוה: לצדק את הדין ולדעת שהכל לטובה

184 . מצוה: לקבוע מזוזה בפתחים

185 . מצוה: לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן את כל המתים

186 . מצוה: לקדש את השבת בדברים

187 . מצוה: לקדש את זרע אהרון

188 . מצוה: לקדש את שנת החמישים - שנת היובל

189 . מצוה: לקדש בכור בהמה טהורה וחמור

190 . מצוה: לקדש חודשים ולעבר שנים

191 . מצוה: לקחת אישה

192 . מצוה: לקחת ארבעה מינים

193 . מצוה: לקיים את הנדרים

194 . מצוה: לקנוס את החובל בחבירו כמו שכתוב בתורה

195 . מצוה: לקרוא את פרשת "ארמי אובד אבי..." על הביכורים

196 . מצוה: לקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום

197 . מצוה: לשאת את הארון בכתף

198 . מצוה: לשבות ביום השביעי

199 . מצוה: לשבות ביום ראש השנה

200 . מצוה: לשבות ביום ראשון של פסח

201 . מצוה: לשבות בשביעי של פסח

202 . מצוה: לשבות ממלאכה ביום עצרת

203 . מצוה: לשבות ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות

204 . מצוה: לשבות ממלאכה ביום שמיני של סוכות

205 . מצוה: לשבות מעבודת הארץ בשנה השביעית

206 . מצוה: לשבת בסוכה

207 . מצוה: לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי

208 . מצוה: לשחוט הפסח במועדו

209 . מצוה: לשלוח שלום לערים שצרים עליהן

210 . מצוה: לשלח את הטמאים חוץ למחנה שכינה

211 . מצוה: לשלח את הציפור אם לקחה מעל אפרוחיה

212 . מצוה: לשמוח ברגלים (קורבן שמחה)

213 . מצוה: לשמוח יחד בבית בשנת הנישואים הראשונה

214 . מצוה: לשמוט ולהתיר לכל את צמח הארץ בשביעית

215 . מצוה: לשמוע אל נביא אמת

216 . מצוה: לשמור המקדש וללכת סביבו

217 . מצוה: לשמור על איזון המאזניים והמשקלים והמידות

218 . מצוה: לשפוט בצדק

219 . מצוה: לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין

220 . מצוה: לשרוף בשר קודש שנטמא

221 . מצוה: לשרוף בשר קודש שנפסל בנותר או פיגול

222 . מצוה: לשרוף עיר הנידחת ולהרוג אנשיה

223 . מצוה: לתלות את מי שנתחייב תליה בבית-דין

224 . מצוה: לתקוע בחצוצרות במקדש בעת שמחה ובעת צרה

225 . מצוה: לתקוע בשופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים

226 . מצוה: לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן

227 . מצוה: לתת לאויבים אפשרות לברוח מהמצור

228 . מצוה: לתת לכוהן ראשית הגז

229 . מצוה: לתת מחצית השקל בשנה

230 . מצוה: לתת מעשר בהמה טהורה כל שנה

231 . מצוה: לתת ערים ללוויים לשבת בהן וכן להיות מקלט לרוצח בשגגה

232 . מצוה: לתת צדקה כמסת ידו

233 . מצוה: לתת שכר לשכיר ביומו

234 . מצוה: שיביא איש את אשתו הסוטה אל הכהן שיעשה לה כמשפט הכתוב

235 . מצוה: שיברכו הכהנים את עם ישראל בכל יום

236 . מצוה: שיגדל הנזיר את שער ראשו

237 . מצוה: שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים בני שמונה ימים ומעלה

238 . מצוה: שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים תמימים

239 . מצוה: שייטמאו הכוהנים לקרוביהם

240 . מצוה: שיינתנו הנכסים שהוחרמו לכהנים

241 . מצוה: שיישא הכהן הגדול נערה בתולה

242 . מצוה: שייתן המעריך אדם את הדמים הקצובים בתורה

243 . מצוה: שייתן המעריך בהמה כפי שיעריכנה הכוהן

244 . מצוה: שייתן המעריך בית בערך שיעריכנה הכוהן ותוספת חומש

245 . מצוה: שייתן המעריך שדה כערך הקצוב בתורה

246 . מצוה: שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו

247 . מצוה: שילבשו הכהנים את בגדי הכוהנים

248 . מצוה: שינקום גואל הדם ברוצח ע"י הבאתו לדין או הריגתו

249 . מצוה: שיעבדו הכהנים והלויים במשמרות אך ברגלים יעבדו כולם בשווה

250 . מצוה: שיעבדו הלוויים במקדש

251 . מצוה: שיעשה הכהן הגדול את עבודת יום הכיפורים על-פי התורה

252 . מצוה: שיקריב הזב קרבן כשיתרפא מזובו

253 . מצוה: שיקריב הכהן הגדול מנחה בכל יום

254 . מצוה: שיקריב המצורע קורבן כשיתרפא מצרעתו

255 . מצוה: שיקריב כל כהן שנכנס לעבודה מנחה

256 . מצוה: שירחצו כהנים ידיהם ורגליהם בגשתם לעבודה

257 . מצוה: שישא האונס את אנוסתו וישלם לה קנס

258 . מצוה: שישא המפתה את המפותה או ישלם קנס

259 . מצוה: שיתגלח המצורע ביום השביעי לטהרתו

260 . מצוה: שיתגלח הנזיר ויביא קרבנות בסוף ימי נזרו

261 . מצוה: שיתן הלוי מעשר מן המעשר לכהן

262 . מצוה: שתקריב הזבה קורבן כשתתרפא מזובה

263 . מצוה: שתקריב היולדת קרבן

264 . מצוה: שתשב אשת המוציא שם רע תחתיו ולו תהיה לאישה

265 . מצוה: תפילין של יד

266 . מצוה: תפילין של ראש

(הרמב"ן מונה י"ז מצוות לא תעשה שאינן מופיעות בספר המצוות לרמב"ם, לכן מספר המצוות ברשימה זו עולה על שס"ה.)

מצוות לא תעשה

1. מצוה: לא לאחר את הבאת הנדרים יותר משלושה רגלים

2. מצוה: לא לאחר שכר שכיר

3. מצוה: לא לאכול אבר מן החי

4. מצוה: לא לאכול את גיד הנשה

5. מצוה: לא לאכול בהמה וחיה טמאה

6. מצוה: לא לאכול ביכורים מחוץ לירושלים או לפני שהונחו בעזרה

7. מצוה: לא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים

8. מצוה: לא לאכול בשר בחלב

9. מצוה: לא לאכול בשר העולה

10 . מצוה: לא לאכול בשר קדשים שנטמאו

11 . מצוה: לא לאכול דג טמא

12 . מצוה: לא לאכול דם בהמה חיה ועוף

13 . מצוה: לא לאכול הפסח נא או מבושל, אלא צלוי באש בלבד

14 . מצוה: לא לאכול ולשתות ביום הכיפורים

15 . מצוה: לא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה, ובכלל זה יין נסך

16 . מצוה: לא לאכול חמץ בערב פסח אחר חצות

17 . מצוה: לא לאכול חמץ בפסח

18 . מצוה: לא לאכול טבל

19 . מצוה: לא לאכול טריפה

20 . מצוה: לא לאכול כלאי הכרם

21 . מצוה: לא לאכול כרמל מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר

22 . מצוה: לא לאכול לחם מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר

23 . מצוה: לא לאכול מבשר העגלה שנערפה בנחל

24 . מצוה: לא לאכול מבשר חטאות הנעשין בפנים

25 . מצוה: לא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ בפסח

26 . מצוה: לא לאכול מנחת כהן

27 . מצוה: לא לאכול מעשר שני באנינות (באבלות)

28 . מצוה: לא לאכול מעשר שני בטומאה

29 . מצוה: לא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים

30 . מצוה: לא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים

31 . מצוה: לא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים

32 . מצוה: לא לאכול נבלה

33 . מצוה: לא לאכול נותר

34 . מצוה: לא לאכול עוף טמא

35 . מצוה: לא לאכול על הדם - לא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא

36 . מצוה: לא לאכול פירות העץ בזמן ערלתם

37 . מצוה: לא לאכול ציפור שנשחטה לטיהור מצורע

38 . מצוה: לא לאכול קדשי הקדשים חוץ לעזרה

39 . מצוה: לא לאכול קדשים קלים חוץ לירושלים

40 . מצוה: לא לאכול קדשים קלים קודם זריקת דמים

41 . מצוה: לא לאכול קדשים שנפסלו

42 . מצוה: לא לאכול קלי מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר

43 . מצוה: לא לאכול קורבן שנשחט במחשבה על אכילתו מחוץ לזמן המותר

44 . מצוה: לא לאכול קורבן שנשחט במחשבה על אכילתו מחוץ למקום המותר

45 . מצוה: לא לאכול רמשים שיוצאים מן הפירות (תולעים וכו')

46 . מצוה: לא לאכול רמשים שיוצאים מן הפירות גם אם חזרו

47 . מצוה: לא לאכול שומן בהמה (חלב)

48 . מצוה: לא לאכול שור הנסקל שנשחט

49 . מצוה: לא לאכול שרץ הארץ (זוחלים, עקרבים, חיפושיות וכו')

50 . מצוה: לא לאכול שרץ המים

51 . מצוה: לא לאכול שרץ העוף (חרקים וכו')

52 . מצוה: לא לבוא על הזכרים

53 . מצוה: לא לבזות את שם ה' בדיבור

54 . מצוה: לא לבנות אבני מזבח גזית

55 . מצוה: לא לבנות עיר הנידחת

56 . מצוה: לא לבצור העוללות (פאת הכרם)

57 . מצוה: לא לבצור הענבים או לעבוד בפירות העץ בשביעית

58 . מצוה: לא לבצור ולעבוד בפירות העץ ביובל כדרך כל שנה

59 . מצוה: לא לבשל בשר בחלב

60 . מצוה: לא לגאול חרמים

61 . מצוה: לא לגור (לחשוש) מהריגת נביא השקר

62 . מצוה: לא לגזוז הצמר בקדשים

63 . מצוה: לא לגזול

64 . מצוה: לא לגלות ערוות אב

65 . מצוה: לא לגלות ערוות אחות האב

66 . מצוה: לא לגלות ערוות אחות האם

67 . מצוה: לא לגלות ערוות אחותו, בכל צד שהיא אחותו

68 . מצוה: לא לגלות ערוות אחותו מן האב והיא בת אשת האב

69 . מצוה: לא לגלות ערוות אחי האב

70 . מצוה: לא לגלות ערוות אישה ואחותה

71 . מצוה: לא לגלות ערוות אישה ובת בנה

72 . מצוה: לא לגלות ערוות אישה ובת בתה

73 . מצוה: לא לגלות ערוות אישה ובתה

74 . מצוה: לא לגלות ערוות אם

75 . מצוה: לא לגלות ערוות אשת אב ואע"פ שאינה אימו

76 . מצוה: לא לגלות ערוות אשת אחי האב

77 . מצוה: לא לגלות ערוות אשת איש

78 . מצוה: לא לגלות ערוות אשת הבן

79 . מצוה: לא לגלות ערוות בת הבן

80 . מצוה: לא לגלות ערוות בת הבת

81 . מצוה: לא לגלות ערוות הבת

82 . מצוה: לא לגלות ערוות הגיסה

83 . מצוה: לא לגלות ערוות נידה

84 . מצוה: לא לגלח שיער הנתק

85 . מצוה: לא לגנוב נפש מישראל

86 . מצוה: לא לגנוב שום ממון

87 . מצוה: לא לגרוע מן התורה או המצוות

88 . מצוה: לא לגרוע שאר כסות ועונה

89 . מצוה: לא לדרוש אל המתים ולחפש את קרבתם

90 . מצוה: לא לדרוש שלומם של עמון ומואב במלחמה

91 . מצוה: לא להאכיל מן הפסח לעובד אלילים, גם אם הוא מישראל

92 . מצוה: לא להאכיל מן הפסח לתושב או לשכיר

93 . מצוה: לא להאמין באלוה בלתי ה' לבדו

94 . מצוה: לא להאמין לדברי רכילות

95 . מצוה: לא להבדיל בחטאת העוף

96 . מצוה: לא להדיח בני ישראל לעבוד עבודה זרה

97 . מצוה: לא להדר אדם גדול ונכבד בשעת הדין

98 . מצוה: לא להונות ולצער בדברים

99 . מצוה: לא להונות (לצער) את הגר בדברים

100 . מצוה: לא להונות במידות

101 . מצוה: לא להונות הגר בממון

102 . מצוה: לא להונות ולהטעות במקח וממכר

103 . מצוה: לא להונות עבד שברח אלינו

104 . מצוה: לא להוסיף להכות החוטא יותר ממה שהתחייב בבית-דין

105 . מצוה: לא להוסיף על התורה או המצוות

106 . מצוה: לא להוציא בשר הפסח מחוץ לחבורתו

107 . מצוה: לא להוציא דמי מעשר שני אלא באכילה ושתיה

108 . מצוה: לא להותיר כלום מבשר הפסח השני למחרתו

109 . מצוה: לא להותיר מבשר הפסח

110 . מצוה: לא להותיר מבשר קורבן התודה

111 . מצוה: לא להותיר מקורבן החגיגה שמביאים עם קרבן הפסח עד יום שלישי

112 . מצוה: לא להזיח החושן מעל האפוד

113 . מצוה: לא להחזיר את הגרושה משנישאת לאיש אחר

114 . מצוה: לא להחיות מכשפה

115 . מצוה: לא להחיות נשמה משבעה עממין

116 . מצוה: לא להחל נדרים

117 . מצוה: לא להטות משפט גר או יתום

118 . מצוה: לא להטות משפט רשע

119 . מצוה: לא להטיל מום בקדשים

120 . מצוה: לא להיות קדש או קדשה מבני או בנות ישראל

121 . מצוה: לא להיכנס שתוי יין למקדש וכן שלא יורה שתוי

122 . מצוה: לא להימנע מלהלוות קודם שמיטה

123 . מצוה: לא להיראות בבית הבחירה ברגלים בלא קורבן

124 . מצוה: לא להישבע בעבודת אלילים

125 . מצוה: לא להישבע לשווא

126 . מצוה: לא להישבע לשקר

127 . מצוה: לא להישבע על כפירת ממון

128 . מצוה: לא להישמע למתנבא בשם עבודה זרה

129 . מצוה: לא להכות אב ואם

130 . מצוה: לא להכחיש חובות ממון

131 . מצוה: לא להכשיל אדם בחולשתו

132 . מצוה: לא להלבין פני אדם מישראל

133 . מצוה: לא להלוות בריבית לישראל

134 . מצוה: לא להלין את התלוי, וכן את כל המתים

135 . מצוה: לא להמיר הקדשים

136 . מצוה: לא להניח אמורי הפסח להיפסל בלינה

137 . מצוה: לא להניח לגוי לרדות בעבד עברי הנמכר לו

138 . מצוה: לא להניח מכשול

139 . מצוה: לא להסגיר עבד שניצל מעם אדוניו

140 . מצוה: לא להסיג גבול

141 . מצוה: לא להסיר בדי הארון מתוך הטבעות

142 . מצוה: לא להסית לעבודה זרה

143 . מצוה: לא להעביד יפת תואר אחר שבעלה

144 . מצוה: לא להעביר את הבכורה מהבן הגדול אל בן אחר

145 . מצוה: לא להעיד לפי שמועה מפי אחרים

146 . מצוה: לא להעיד עדות שקר

147 . מצוה: לא להעלים עין מאבידה

148 . מצוה: לא להפריש תרומת מעשר מהחלק הרע

149 . מצוה: לא להצטער כאשר משחררים עבד עברי

150 . מצוה: לא להצטער כשנותנים הלוואה או צדקה לעני

151 . מצוה: לא להציל המסית כשיראו בסכנת מוות

152 . מצוה: לא להקדיש בעלי מומין למזבח

153 . מצוה: לא להקטיר מאימורי בעלי מומין

154 . מצוה: לא להקים מצבה

155 . מצוה: לא להקים עלינו מלך נוכרי

156 . מצוה: לא להקיף פאת הראש

157 . מצוה: לא להקריב אתנן זונה

158 . מצוה: לא להקריב במזבח הזהב כי אם קטורת שבכל יום

159 . מצוה: לא להקריב בעל מום מיד הנוכרי

160 . מצוה: לא להקריב בעל מום עובר

161 . מצוה: לא להקריב מחיר כלב

162 . מצוה: לא להקריב קורבן בלא מלח

163 . מצוה: לא להקריב קורבן חוץ לעזרה

164 . מצוה: לא להקריב קורבן פסח בבמת יחיד

165 . מצוה: לא להקשיח את הלב ולמנוע צדקה מאביון

166 . מצוה: לא להרביע בהמה כלאיים

167 . מצוה: לא להרוג מחוייב קודם שיעמוד בדין

168 . מצוה: לא להרחיק אדומי דור שלישי מהתחתן עמנו

169 . מצוה: לא להרחיק מצרי דור שלישי מהתחתן עמנו

170 . מצוה: לא להשהות ברשותנו משקלות ומידות חסרות

171 . מצוה: לא להשחית דברים שנקרא שמו יתברך עליהם

172 . מצוה: לא להשחית עצי מאכל במצור

173 . מצוה: לא להשחית פאת זקן בגילוח של תער

174 . מצוה: לא להשתחוות לעבודה זרה

175 . מצוה: לא להשתחוות על אבן משכית אפילו לה'

176 . מצוה: לא להתאוות לממון הזולת

177 . מצוה: לא להתגודד

178 . מצוה: לא להתחתן בעובד אלילים

179 . מצוה: לא להתנבא בשם עבודה זרה

180 . מצוה: לא להתנבא בשקר

181 . מצוה: לא להתעלם ממצוקת הנופלים בדרך

182 . מצוה: לא להתעצל בהצלת הזולת

183 . מצוה: לא להתקרב לעריות

184 . מצוה: לא לזרוע או לעסוק בעבודת האדמה בשביעית

185 . מצוה: לא לזרוע כלאיים בכרם

186 . מצוה: לא לזרוע כלאיים ולא להרכיב אילנות

187 . מצוה: לא לזרוק דם בעל מום על המזבח

188 . מצוה: לא לחבור חבר ולהגות לחשים כדי להועיל או להזיק

189 . מצוה: לא לחון ולרחם על עובד אלילים

190 . מצוה: לא לחוס על החובל

191 . מצוה: לא לחוס על הרודף

192 . מצוה: לא לחמוד

193 . מצוה: לא לחמול על עני בשעת הדין

194 . מצוה: לא לחסום בהמה בשעת מלאכתה

195 . מצוה: לא ליהנות מכל ממונה של עיר הנידחת

196 . מצוה: לא ליהנות מתקרובת עבודה זרה

197 . מצוה: לא ליטע עץ במקדש (אשרה)

198 . מצוה: לא ליתן זרע מזרעו למולך (העברה באש)

199 . מצוה: לא ליתן שמן בקורבן סוטה

200 . מצוה: לא ליתן שמן זית במנחת חוטא

201 . מצוה: לא לכבות אש מעל המזבח

202 . מצוה: לא לכלות פאת השדה

203 . מצוה: לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה

204 . מצוה: לא לכשף

205 . מצוה: לא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע

206 . מצוה: לא ללבוש שעטנז

207 . מצוה: לא ללוות בריבית מישראל

208 . מצוה: לא ללכת בחוקות הגויים

209 . מצוה: לא ללכת בשבת חוץ לתחום

210 . מצוה: לא ללמד זכות למסית כשיראו בסכנת מוות

211 . מצוה: לא ללקוט פרט הכרם והוא פרוטות הנושרות בשעת קטיף

212 . מצוה: לא ללקט שיבולים הנופלות בשדה בשעת קציר

213 . מצוה: לא למכור או לשנות ערי הלוויים

214 . מצוה: לא למכור אמה עבריה לאדון אחר

215 . מצוה: לא למכור חרמים

216 . מצוה: לא למכור יפת תואר

217 . מצוה: לא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים

218 . מצוה: לא למכור עבד עברי על אבן המקח

219 . מצוה: לא למכור קרקע בארץ ישראל לצמיתות

220 . מצוה: לא למנוע המשכון מבעליו העני

221 . מצוה: לא למנוע מללמד חובה על המסית

222 . מצוה: לא למנות דיין מכל סיבה שאינה מעלות התורה

223 . מצוה: לא למשכן כלים שעושה בהם אדם מזונותיו

224 . מצוה: לא לנחש דברים נסתרים על פי סימנים ידועים

225 . מצוה: לא לנטור (בדיבור), ולהימנע אפילו מזכירת חטאו בלב בלבד

226 . מצוה: לא לנטות בדיני נפשות אחר דעתו של הזולת

227 . מצוה: לא לנסות את ה' (דרך הנביאים או המצוות)

228 . מצוה: לא לנקום

229 . מצוה: לא לסוך זר בשמן המשחה שעשה משה

230 . מצוה: לא לסור מדברי השופטים

231 . מצוה: לא לסרס זכר מכל המינים

232 . מצוה: לא לעבוד את הקרקע בשנת היובל

233 . מצוה: לא לעבוד בבהמה כלאיים

234 . מצוה: לא לעבוד בעבד עברי עבודת בזיון המיוחדת לעבדים

235 . מצוה: לא לעבוד בקדשים

236 . מצוה: לא לעבוד ולזרוע בקרקע שערפו בה את העגלה

237 . מצוה: לא לעבוד עבודה זרה בדרך שנהוג לעבדה

238 . מצוה: לא לעבוט אלמנה

239 . מצוה: לא לעבוט בעל חוב בכוח

240 . מצוה: לא לעבור עבירות שגורמות לסילוק שכינת ה' ממחנה המלחמה

241 . מצוה: לא לעונן ולקבוע עונות רעות או טובות למעשה

242 . מצוה: לא לעזוב את הבית לצורכי ציבור בשנת הנישואים הראשונה

243 . מצוה: לא לעזוב הלוי מליתן לו מתנותיו ברגלים

244 . מצוה: לא לעזוב שנאתו על המסית

245 . מצוה: לא לענוש את האנוס לחטוא

246 . מצוה: לא לענות יתום ואלמנה

247 . מצוה: לא לערוץ ולפחד ממלחמה

248 . מצוה: לא לעשוק

249 . מצוה: לא לעשות אלילים בידו, אפילו עבור אחרים

250 . מצוה: לא לעשות אלילים עבור עצמו, אפילו ביד אחרים

251 . מצוה: לא לעשות במתכונת הקטורת

252 . מצוה: לא לעשות במתכונת שמן המשחה

253 . מצוה: לא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם

254 . מצוה: לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים

255 . מצוה: לא לעשות מלאכה ביום חג השבועות

256 . מצוה: לא לעשות מלאכה ביום ראשון בתשרי

257 . מצוה: לא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות

258 . מצוה: לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח

259 . מצוה: לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח

260 . מצוה: לא לעשות מלאכה ביום שמיני עצרת

261 . מצוה: לא לעשות מלאכה בשבת

262 . מצוה: לא לעשות מעשה אוב

263 . מצוה: לא לעשות מעשה ידעוני

264 . מצוה: לא לעשות משפט מוות בשבת

265 . מצוה: לא לעשות עוול במשפט

266 . מצוה: לא לעשות צורת אדם אפילו לנוי

267 . מצוה: לא לעשות שיירי מנחות חמץ

268 . מצוה: לא לפדות בכור בהמה טהורה

269 . מצוה: לא לפסוע על המזבח

270 . מצוה: לא לפסוק דין מוות באומד הדעת, אלא רק בעדים

271 . מצוה: לא לפסוק דין מוות בהכרעת דיין אחד

272 . מצוה: לא לפסוק דין מוות על-פי עד אחד או על-פי כמה עדים שאינם רואים זה את זה

273 . מצוה: לא לפסוק דין על פי עד אחד

274 . מצוה: לא לקבל עדות של אדם על קרוב משפחתו

275 . מצוה: לא לקחת אם על הבנים

276 . מצוה: לא לקחת כופר להציל ממוות הרוצח

277 . מצוה: לא לקחת כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות

278 . מצוה: לא לקחת שוחד

279 . מצוה: לא לקלל אב ואם

280 . מצוה: לא לקלל אדם מישראל

281 . מצוה: לא לקלל את הדיין

282 . מצוה: לא לקלל את הנשיא

283 . מצוה: לא לקסום ולחזות מה עתיד להיות

284 . מצוה: לא לקצור ספיחי תבואות של שנת היובל

285 . מצוה: לא לקצור ספיחים בשנה השביעית כדרך כל שנה

286 . מצוה: לא לקרוח שער ראשו על מת

287 . מצוה: לא לקרוע את המעיל של הכהן הגדול

288 . מצוה: לא לרגל (לא לרכל)

289 . מצוה: לא לרדות בעבד עברי בעבודת פרך

290 . מצוה: לא לרצוח

291 . מצוה: לא לשאול בבעל אוב

292 . מצוה: לא לשאול בידעוני

293 . מצוה: לא לשוב לקחת השכחה

294 . מצוה: לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד

295 . מצוה: לא לשחוט בעל מום לשם קורבן

296 . מצוה: לא לשחוט הפסח לפני שביתת החמץ

297 . מצוה: לא לשחוט קדשים חוץ לעזרה

298 . מצוה: לא לשחוט קרבן באופן שיגרום לו להיפסל

299 . מצוה: לא לשים לבונה בקורבן סוטה

300 . מצוה: לא לשכב עם בהמה

301 . מצוה: לא לשכוח את מעמד הר סיני

302 . מצוה: לא לשכוח מה שעשה לנו עמלק

303 . מצוה: לא לשכון עובד אלילים בארצנו

304 . מצוה: לא לשלוח עבד עברי ריקם

305 . מצוה: לא לשנוא אדם מישראל

306 . מצוה: לא לשנות את סדר הנחת הכלים במקדש

307 . מצוה: לא לשנות את סדר התרומות והמעשרות

308 . מצוה: לא לשנות הקודשים מקורבן לקורבן

309 . מצוה: לא לתבוע חוב מאדם שאינו יכול לפרוע

310 . מצוה: לא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית

311 . מצוה: לא לתלוש סימני צרעת

312 . מצוה: לא לתת יד בין לווה למלווה בריבית

313 . מצוה: לא לתת לבונה במנחת חוטא

314 . מצוה: לא לתת לעבריין להעיד

315 . מצוה: שהירא ורך הלבב לא יצא למלחמה

316 . מצוה: שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים

317 . מצוה: שלא יאכל הנזיר ענבים לחים

318 . מצוה: שלא יאכל הנזיר צימוקים

319 . מצוה: שלא יאכל הנזיר קליפת הענבים

320 . מצוה: שלא יאכל זר מבשר הבכור

321 . מצוה: שלא יאכל זר מבשר קדשי הקדשים

322 . מצוה: שלא יאכל טמא מן הקודשים

323 . מצוה: שלא יאכל כוהן טמא תרומה

324 . מצוה: שלא יאכל ערל מן הפסח

325 . מצוה: שלא יאכל ערל תרומה

326 . מצוה: שלא יאכל שום זר תרומה

327 . מצוה: שלא יאכל שכיר בזמן עבודתו מהדבר שיעבוד בו

328 . מצוה: שלא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה

329 . מצוה: שלא יבוא איש על אשתו לאחר שזינתה

330 . מצוה: שלא יבוא הגיס על יבמתו ולא יישאנה לאחר החליצה

331 . מצוה: שלא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו בלא קידושין

332 . מצוה: שלא יגלח הנזיר שערו

333 . מצוה: שלא יגרש האונס את אנוסתו כל ימיו

334 . מצוה: שלא יגרש המוציא שם רע את אשתו כל ימיו

335 . מצוה: שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות

336 . מצוה: שלא יטמא כוהן גדול בשום טומאה במת

337 . מצוה: שלא ייטמאו הכהנים למתים מלבד קרוביהם

338 . מצוה: שלא ייכנס בעל מום בהיכל כולו

339 . מצוה: שלא ייכנס הנזיר לאוהל המת

340 . מצוה: שלא ייכנס טמא לבית המקדש (למחנה שכינה)

341 . מצוה: שלא ייכנס טמא להר הבית (למחנה לויה)

342 . מצוה: שלא ייכנס כוהן גדול באוהל המת

343 . מצוה: שלא ייכנסו הכוהנים בכל עת במקדש, וכל שכן זרים

344 . מצוה: שלא יימצא חמץ ברשותנו בפסח

345 . מצוה: שלא יירא הדיין בדין מאדם רע

346 . מצוה: שלא ייראה לנו חמץ בפסח

347 . מצוה: שלא יישא גבר עמוני או מואבי מבנות ישראל

348 . מצוה: שלא יכנסו הכוהנים למקדש פרועי ראש (מגודלי שיער)

349 . מצוה: שלא יכנסו הכוהנים למקדש קרועי בגדים

350 . מצוה: שלא ילבש איש מלבושי אישה

351 . מצוה: שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל

352 . מצוה: שלא יעבדו הכהנים והלויים אלו בעבודת אלו

353 . מצוה: שלא יעבוד זר במקדש

354 . מצוה: שלא יעבוד כוהן בעל מום במקדש

355 . מצוה: שלא יעבוד כוהן בעל מום עובר

356 . מצוה: שלא יעבוד כוהן טמא

357 . מצוה: שלא יצאו הכוהנים מן המקדש בשעות העבודה

358 . מצוה: שלא יקח שבט לוי חלק בביזה

359 . מצוה: שלא ייקח שכיר מהאוכל שעבד בו יותר מאכילתו

360 . מצוה: שלא ירבה המלך כסף וזהב

361 . מצוה: שלא ירבה המלך נשים

362 . מצוה: שלא ירבה המלך סוסים

363 . מצוה: שלא ישא כוהן אישה זונה

364 . מצוה: שלא ישא כוהן אישה חללה

365 . מצוה: שלא ישא כוהן גדול אלמנה

366 . מצוה: שלא ישא כוהן גרושה

367 . מצוה: שלא ישא ממזר בת ישראל

368 . מצוה: שלא ישא סריס בת ישראל

369 . מצוה: שלא ישמש כוהן טבול יום עד שיעריב שמשו

370 . מצוה: שלא ישתה הנזיר יין או כל מיני שיכר

371 . מצוה: שלא להחזיק במחלוקת

372 . מצוה: שלא תאכל חללה מן הקודש

373 . מצוה: שלא תינשא היבמה לאחר עד שתחלץ

374 . מצוה: שלא תלבש אישה עדי איש

375 . מצוה: שלא תשכבנה הנשים עם בהמות

376 . מצוה: שמי שאירש אישה ולא לקחה - לא יצא למלחמת רשות

377 . מצוה: שמי שבנה בית ולא חנכו - לא יצא למלחמת רשות

378 . מצוה: שמי שנטע כרם ולא חיללו - לא יצא למלחמת רשות