משנה ברורה/אורח חיים/תכ

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

משנה ברורה TriangleArrow-Left.svg אורח חיים TriangleArrow-Left.svg תכ

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה (צורת הדף)דפים מקושרים

סימן תכ
אם הנשים רשאות לקונן בר"ח


(א) אבל לא מקוננות. שזהו עיקר ההספד ואסור בר"ח שהוא כמו יו"ט ועיין ביו"ד סימן ת"א ס"ה דכל זה באינש דעלמא ולת"ח מקוננות כדרכן בחול:

(ב) אומרים צדוק הדין וכו'. שאינו הספד אלא הודאה וקבלת דין שמים:

(ג) ואין נוהגין כן. שמרגיל להספד. וכתבו האחרונים שאפילו לחכם בפניו אין נוהגין בר"ח לומר צ"ה שהוא תחנה אלא (א) דורשין עליו אם הוא בר הכי ואומרים קדיש אחר הדרשה:

(ד) וכן בע"ש אחר חצות. שג"כ אין אומרים תחנון וה"ה בעיו"ט לכן א"א צ"ה ועיין עוד פרטי דינים בזה ביו"ד סימן ת"א ס"ו ובאחרונים שם. כתב הט"ז דמותר לומר צ"ה על אדם גדול שמת אפילו בימים שא"א בהם תחנון כמו ל"ג בעומר או ט"ו באב ובשבת וכדומה דאינם מועד (ב) אבל לא בר"ח חנוכה ופורים דאלו נזכרו בתלמוד:

(ה) בלילה. אבל בבין השמשות (ג) יכול לומר צ"ה וקדיש:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף


שולי הגליון