משנה/כלאים/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משנה TriangleArrow-Left.png כלאים TriangleArrow-Left.png ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה


מפרשי הפרק

רע"ב
תוספות יום טוב
תפארת ישראל - יכין
תפארת ישראל - בועז


מפרשי המשנה

פירוש המשנה לרמב"ם
מלאכת שלמה
הון עשיר
רש"ש


דפים מקושרים

(א) ערוגה שהיא ששה טפחים על ששה טפחים זורעים בתוכה חמשה זרעונים ארבעה בארבע רוחות הערוגה ואחד באמצע היה לה גבול גבוה טפח זורעין בתוכה שלשה עשר שלשה על כל גבול וגבול ואחד באמצע לא יטע ראש הלפת בתוך הגבול מפני שהוא ממלאהו רבי יהודה אומר ששה באמצע:

(ב) כל מין זרעים אין זורעים בערוגה וכל מין ירקות זורעין בערוגה. חרדל ואפונים השופין מין זרעים, אפונים הגמלנים מין ירק. גבול שהיה גבוה טפח ונתמעט כשר שהיה כשר מתחלתו. התלם ואמת המים שהם עמוקים טפח זורעים לתוכן שלשה זרעונין אחד מיכן[1] ואחד מיכן ואחד באמצע:

(ג) היה ראש תור ירק נכנס לתוך שדה ירק אחר מותר מפני שהוא נראה כסוף שדהו. היתה שדהו זרוע ירק והוא מבקש ליטע בתוכו שורה של ירק אחר, רבי ישמעאל אומר עד שיהא התלם מפולש מראש השדה ועד ראשו, רבי עקיבא אומר אורך ששה טפחים ורוחב מלואו, רבי יהודה אומר רוחב כמלא רוחב הפרסה:

(ד) הנוטע שתי שורות של קישואין שתי שורות של דלועים שתי שורות של פול המצרי מותר. שורה של קשואים שורה של דלועים שורה של פול המצרי אסור. שורה של קשואים שורה של דלועים שורה של פול המצרי ושורה של קשואים, רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרין:

(ה) נוטע אדם קישות ודלעת לתוך גומא אחת ובלבד שתהא זו נוטה לצד זה וזו נוטה לצד זה ונוטה שער של זו לכאן ושער של זו לכאן שכל מה שאסרו חכמים לא גזרו אלא מפני מראית העין:

(ו) היתה שדהו זרוע בצלים ומבקש ליטע בתוכה שורות של דלועים רבי ישמעאל אומר עוקר שתי שורות ונוטע שורה אחת ומניח קמת בצלים במקום שתי שורות ועוקר שתי שורות ונוטע שורה אחת, רבי עקיבא אומר עוקר שתי שורות ונוטע שתי שורות ומניח קמת בצלים במקום שתי שורות ועוקר שתי שורות ונוטע שתי שורות וחכמים אומרים אם אין בין שורה לחברתה שתים עשרה אמה לא יקיים את הזרע של בינתיים:

(ז) דלעת בירק כירק. ובתבואה נותנין לה בית רובע. היתה שדהו זרועה תבואה ובקש ליטע לתוכה שורה של דלועין נותנין לה לעבודתה ששה טפחים. ואם הגדילה יעקר מלפניה רבי יוסי אומר נותנין לה עבודתה ארבע אמות אמרו לו התחמיר זו מן הגפן אמר להן מצינו שזו חמורה מן הגפן שלגפן יחידית נותנין לה עבודתה ששה טפחים ולדלעת יחידית נותנין לה בית רובע רבי מאיר אומר משום רבי ישמעאל כל שלשה דלועין לבית סאה לא יביא זרע לתוך בית סאה רבי יוסי בן החוטף[2] אפרתי אמר משום רבי ישמעאל כל שלשה דלועים לבית כור לא יביא זרע לתוך בית כור:שולי הגליון


  1. נ"א: מכאן וכן בסמוך.
  2. ברש"ס גרס: העוטף. וכן הביא המלאכת שלמה בשם יש ספרים.

ציונים ומראי מקומות[edit]

משנה ז[edit]

רבי יוסי בן החוטף אפרתי. עיין שו"ת רמ"ע מפאנו (סימן קב) שנקרא שמו כך ע"ש שהיה חוטף מצוות בשעה שהיה פטור משום עוסק במצווה פטור מן המצווה. וכן כתב במאמר מאה קשיטה (סימן לא) וביונת אלם (פרק טו) שלא נזכר שם אביו לגנאי ח"ו אלא שהיה חוטף מצות מן השוק. ובמלאכת שלמה כתב בשם הר"ש סיריליאו ושמא קראוהו החוטף על שם שהיה חוטף המצות, וכן נראה דאי לא תימא הכי יקראוהו חוטף בלא ה"א.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.