Changes

Jump to navigation Jump to search
השוואה מול דפוס ישן
Line 1: Line 1: −
{{הועלה אוטומטית}}
+
{{ניווט כללי עליון}}
   −
 
+
'''{{עוגן1|המתפלל}} ולא המתין את חבירו טורפין לו וכו'.''' פירש רבינו תם דזה היה להם בבתי כנסיות שלהם שהיו בשדה ולכך בלילה יש להמתין. והר"י היה מאחר תפלתו ומאריך עד שיצאו כולם ואם בתוך כך היה שום אדם בא בבית הכנסת היה מעיין בספר עד שגמרו תפלתם. ונאה להחמיר אף לנו:
{{ניווט כללי עליון}}
      
'''{{עוגן1|כי}} כסלא לאוגיא..''' כעין תלמים המקיפין את הערוגה כדאמרינן בריש נדרים {{ממ|[[בבלי/נדרים/ו/ב|דף ו:]]}} הדין אוגיא להוי פאה:
 
'''{{עוגן1|כי}} כסלא לאוגיא..''' כעין תלמים המקיפין את הערוגה כדאמרינן בריש נדרים {{ממ|[[בבלי/נדרים/ו/ב|דף ו:]]}} הדין אוגיא להוי פאה:
Line 12: Line 11:  
'''{{עוגן1|מי}} כעמך ישראל.''' זה שיסד הפייטן {{ממ|ביום א' דפסח}} טוטפת כלילו גדלי:
 
'''{{עוגן1|מי}} כעמך ישראל.''' זה שיסד הפייטן {{ממ|ביום א' דפסח}} טוטפת כלילו גדלי:
   −
{{הערה|שייך לעמוד ב.}}'''{{עוגן1|אחורי}} בית הכנסת.''' פי' רש"י{{הערה|עי' [[מהרש"א - חידושי הלכות/{{כאן}}|מהרש"א]] שהעיר שרש"י שלפנינו כוונתו כדברי התוס'. ועי' משנה ברורה {{ממ|[[משנה ברורה/אורח חיים/צ#יז|סימן צ סקי"ז]]}} שהביא ביאור זה בשם דעת ר"י שהובא בתוס', ואולי כך הגיה בתוס' מכח קושית מהרש"א.}} כל פתחי בתי כנסיות היו למזרח ואחוריהם למערב וזה המתפלל אחורי בית הכנסת ואינו מחזיר פניו לבהכ"נ נראה ככופר במי שהצבור מתפללין לפניו. ולא נהירא דאדרבה במהדר אפיה לבית הכנסת מיחזי כשתי רשויות שהקהל מתפללין למערב והוא מתפלל כנגדם למזרח. ע"כ נראה אחורי בהכ"נ מי שהוא אחורי העם במזרח והעם משתחוים למערב ולהכי קאמר ולא מהדר אפיה כו'. ודוקא הם שהיה מנהגם להתפלל למערב. אבל אנו מתפללים למזרח שאנו במערבו של א"י וכתיב והתפללו אליך דרך ארצם {{ממ|[[תנ"ך/מלכים א/ח|מ"א ח]]}} ונראה כמו שפי' להם לצד מערב יתפרש לנו לצד מזרח:
+
{{הערה|שייך לעמוד ב. מסורת הש"ס.}}'''{{עוגן1|אחורי}} בית הכנסת.''' פי' רש"י{{הערה|עי' [[מהרש"א - חידושי הלכות/{{כאן}}|מהרש"א]] שהעיר שרש"י שלפנינו כוונתו כדברי התוס'. ועי' משנה ברורה {{ממ|[[משנה ברורה/אורח חיים/צ#יז|סימן צ סקי"ז]]}} שהביא ביאור זה בשם דעת ר"י שהובא בתוס', ואולי כך הגיה בתוס' מכח קושית מהרש"א.}} כל פתחי בתי כנסיות היו למזרח ואחוריהם למערב וזה המתפלל אחורי בית הכנסת ואינו מחזיר פניו לבהכ"נ נראה ככופר במי שהצבור מתפללין לפניו. ולא נהירא דאדרבה במהדר אפיה לבית הכנסת מיחזי כשתי רשויות שהקהל מתפללין למערב והוא מתפלל כנגדם למזרח. ע"כ נראה אחורי בהכ"נ מי שהוא אחורי העם במזרח והעם משתחוים למערב ולהכי קאמר ולא מהדר אפיה כו'. ודוקא הם שהיה מנהגם להתפלל למערב. אבל אנו מתפללים למזרח שאנו במערבו של א"י וכתיב והתפללו אליך דרך ארצם {{ממ|[[תנ"ך/מלכים א/ח|מ"א ח]]}} ונראה כמו שפי' להם לצד מערב יתפרש לנו לצד מזרח:
 +
{{שומר דף בבלי|שאלמלי}}
 +
 
 +
 
      Line 22: Line 24:  
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
[[קטגוריה:תוספות: ברכות]]
 
2,104

edits

Navigation menu