Changes

Jump to navigation Jump to search
m
no edit summary
Line 3: Line 3:  
'''{{עוגן1|המתפלל}} ולא המתין את חבירו טורפין לו וכו'.''' פירש רבינו תם דזה היה להם בבתי כנסיות שלהם שהיו בשדה ולכך בלילה יש להמתין. והר"י היה מאחר תפלתו ומאריך עד שיצאו כולם ואם בתוך כך היה שום אדם בא בבית הכנסת היה מעיין בספר עד שגמרו תפלתם. ונאה להחמיר אף לנו:
 
'''{{עוגן1|המתפלל}} ולא המתין את חבירו טורפין לו וכו'.''' פירש רבינו תם דזה היה להם בבתי כנסיות שלהם שהיו בשדה ולכך בלילה יש להמתין. והר"י היה מאחר תפלתו ומאריך עד שיצאו כולם ואם בתוך כך היה שום אדם בא בבית הכנסת היה מעיין בספר עד שגמרו תפלתם. ונאה להחמיר אף לנו:
   −
'''{{עוגן1|כי}} כסלא לאוגיא..''' כעין תלמים המקיפין את הערוגה כדאמרינן בריש נדרים {{ממ|[[בבלי/נדרים/ו/ב|דף ו:]]}} הדין אוגיא להוי פאה:
+
'''{{עוגן1|כי}} כסלא לאוגיא.''' כעין תלמים המקיפין את הערוגה כדאמרינן בריש נדרים {{ממ|[[בבלי/נדרים/ו/ב|דף ו:]]}} הדין אוגיא להוי פאה:
    
'''{{עוגן1|חד}} לא מכתבן מליה בספר הזכרונות.''' כלומר עם אחרים אבל בספר לבדו נכתבין כדאמרינן וכל מעשיך בספר נכתבין {{ממ|[[משנה/אבות/ב|אבות פרק ב]]}} כ"ש מדה טובה:
 
'''{{עוגן1|חד}} לא מכתבן מליה בספר הזכרונות.''' כלומר עם אחרים אבל בספר לבדו נכתבין כדאמרינן וכל מעשיך בספר נכתבין {{ממ|[[משנה/אבות/ב|אבות פרק ב]]}} כ"ש מדה טובה:

Navigation menu