Changes

Jump to navigation Jump to search
1,408 bytes added ,  23:07, 26 October 2019
העברתי מעמוד ב' כי כאן נדפס בש"ס וילנא
Line 11: Line 11:     
'''{{עוגן1|מי}} כעמך ישראל.''' זה שיסד הפייטן {{ממ|ביום א' דפסח}} טוטפת כלילו גדלי:
 
'''{{עוגן1|מי}} כעמך ישראל.''' זה שיסד הפייטן {{ממ|ביום א' דפסח}} טוטפת כלילו גדלי:
 +
 +
{{הערה|שייך לעמוד ב.}}'''{{עוגן1|אחורי}} בית הכנסת.''' פי' רש"י{{הערה|עי' [[מהרש"א - חידושי הלכות/{{כאן}}|מהרש"א]] שהעיר שרש"י שלפנינו כוונתו כדברי התוס'. ועי' משנה ברורה {{ממ|[[משנה ברורה/אורח חיים/צ#יז|סימן צ סקי"ז]]}} שהביא ביאור זה בשם דעת ר"י שהובא בתוס', ואולי כך הגיה בתוס' מכח קושית מהרש"א.}} כל פתחי בתי כנסיות היו למזרח ואחוריהם למערב וזה המתפלל אחורי בית הכנסת ואינו מחזיר פניו לבהכ"נ נראה ככופר במי שהצבור מתפללין לפניו. ולא נהירא דאדרבה במהדר אפיה לבית הכנסת מיחזי כשתי רשויות שהקהל מתפללין למערב והוא מתפלל כנגדם למזרח. ע"כ נראה אחורי בהכ"נ מי שהוא אחורי העם במזרח והעם משתחוים למערב ולהכי קאמר ולא מהדר אפיה כו'. ודוקא הם שהיה מנהגם להתפלל למערב. אבל אנו מתפללים למזרח שאנו במערבו של א"י וכתיב והתפללו אליך דרך ארצם {{ממ|[[תנ"ך/מלכים א/ח|מ"א ח]]}} ונראה כמו שפי' להם לצד מערב יתפרש לנו לצד מזרח:
 +
 +
 +
{{שולי הגליון}}
 +
 +
       
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
{{שולי הגליון}}
   
[[קטגוריה:תוספות: ברכות]]
 
[[קטגוריה:תוספות: ברכות]]

Navigation menu