כתב יד חושבי שמו/יבמות/5

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

כתב יד חושבי שמו TriangleArrow-Left.png יבמות TriangleArrow-Left.png 5

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

01. ע"ב גמ' ולרב אסי למעוטי מאי כו' דהדדי למעוטי צרת כו' חדא למעוטי

02. דְחַבְרֵיה וחדא למעוטי כו' מחזיר גרושתו לרב כו' בצרת צרה: מה"מ

03. דת"ר כו' אפי' על אחת מכל כו' בתורה הכתוב מדבר נאמר כו' ואסורה

04. לייבם צרתה אסורה אף כל כו' עד סוף כל העולם כו' ואפשר לינשא לאחיו

05. ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל כו' ואפשר לינשא לאחיו ואסורה

06. לייבם צרתה כו' הואיל ואי אפשר לינשא כו' שאין צרה אלא מאח כו' כי כל

07. איש אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו וגו' טעמא דכתב רחמנא כו': רש"י ד"ה

08. דרב ודרב אסי כו' אילונית ואשה אחרת כו' נ"ב גי' ולקמן מוקי לה בשהכיר

09. בה כי היכי דלא תיקשי ליה מתני' דקתני ואם נמצאת אילונית דמשמע שלא

10. הכיר בה ע"כ: ד"ה צרת ממאנת כו' דהך איסורא מדרבנן כו': ד"ה מחזי'

11. גרושתו כו' דחליצה בעיא: ליתנינהו לסוטה כו' הואיל ופוטרות צרותיהן הס"ד:

12. ד"ה מנא ה"מ דערוה וצרתה כו' פוטרות: ד"ה עליה מת"ל כו' מיתה מותרת הס"ד:

13. ד"ה זדונה כו' בתר כולה וס"א כולהו ונכרתו הנפשו' כו': ד"ה ט"ו נשים ותו

14. ליכא כו': ד"ה שאין צרה אלא כו' בכרת דכתיב ערות אשת אחיו כו' לא

15. רמי איסו' כו' ושריא ליה: ד"ה ה"א אחות אשה מייבמה מ"ט הלא כו' הד"א:

16. תו' ד"ה למעוטי דרב כו' ומימעטי כולהו מדלא כו': ד"ה לפי שאינן בצרת

17. כו' דכתיב גבי בעל הוי כו' אלא ונסתרה והיא נטמאה נ"ב גי' והר"ר חיים כהן

18. ז"ל א' בשם אביו שיש בירושלמי שכשם שאסורה לאחיו של בעל כך אסור'

19. לאחיו של בועל גי' ע"כ: שם בא"ד והא דפריך לקמן כו' מצינן למימר

20. כו': ד"ה יכול שאני מרבה כו' המ"ל יכול שאני מרבה אף שלא במקו' מצוה

21. כו' נ"ב פי' ט"ו נשים הנז' במתני' שהן נשואות לנכרי ולא לאח צרותיהן אסורי'

22. גי' מאירת עינים ע"כ: ד"ה טעמ' דכתב רחמנא כו' דאי לאו עליה אחות

23. אשה נמי לא מייבמה כו' דכה"ג אמרי' לקמן נ"ב דף ה' ע"כ: שם בא"ד

24. ערוה גופה לא צריכה קרא כו' אם תמצי לומר דדחי הא כו' ומיהו עיקר קרא

25. לאו להכי כו' לאיסורא ולא איצטריך לגופי' אלא כו' למדרש להיתרא כו'

26. כמו שפי' ריב"ם אבל כו' ורבא לא הוה צריך למימר כו' דעיקר דקדוק

27. ס"א קושיית התלמוד כו' ונ"ב ועי' ברש"ל ע"כ: ד"ה לא תעשה שיש בו

28. כרת כו' לא מפליגינן בשום מקום כו' תכלת בפשתים מקיימת בצמר

29. כו' דלא קאי אמלאכות דדחו כו': מ"ש למעוטי צרת ממאנת הא דלא קאמ'

30. למעוטי דשמואל דהוא קאמר הך דממאנת כדקאמ' למעוטי דרב ודרב

31. אסי משו' דמתני' לא פליג אדשמואל דא' צרת ממאנת אסורה דמודה שמואל

32. דבעי חליצה דלא אסירא אלא מדרבנן וס"א ולא ממעטא ליה אלא לענין

33. זה דהנך דמתני' לא בעי חליצה והא לא בעי חליצה. תו' הרא"ש. גי' ע"כ:

34. מ"ש לרב ולרב אסי למעוטי מאי. איכ' דקשי' ליה לרב ולרב אסי נימא למעוטי

35. ____ לפי שאינן בצרת צרה ולא למעוטינהו מעיקר דינא דאשכח' כה"ג מיעוט

36. ___ כך מניינא דמתני' למעוטי דר' אושעיא דבנזקי ממונא איירי בנזקי

37. גופא לא איירי ונימא ליה דעדיפא מיניה קאמר: למעוטי צרת

38. אילונית וצרת מחזי' גרושתו לומר שאינן פוטרו' מן החליצה אבל מן הייבום

39. ___ דפטורה ומיעוטא לדברי הכל והיינו דלא אקשינן __ ממאנת ___

40. גרושתו אסירא ליתנינהו לפי שלד"ה אינן פוטרות מן החליצה ומן הייבום

41. ___ ___

42. ___ ___


מעבר לתחילת הדף

[קטגוריה:חושבי שמו: יבמות]]