ילקוט ספורים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה
ספר

ילקוט ספורים

על חמשה חומשי תורה.

נקבצו ובאו בו כל ספורי המעשיות מאגדות רבותינו התנאים והאמוראים ז"ל המפוזרים בכל מקצעות התורה שבע"פ. היינו: משנה, תוספתא, מכילתא, ספרא, ספרי, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, מדרש אבא גוריון, מדרש אגדה, מדרש הלל, מדרש הזוהר, מדרש הזוה"ה, מדרש הנעלם, מדרש ויושע, מדרש כונן, מדרש לקח טוב על מגילת אסתר, מדרש משלי, מדרש עשרת הדברות, מדרש פנים אחרים, מדרש רבה עה"ת וחמש מגילות, מדרש שוח"ט, מדרש שמואל, מדרש תנחומא, תנחומא הקדום, מדרש תדשא, מדרש תמורה, אבות דר' נתן, אותיות דר"ע, אגדת בראשית, אגדתא דבני משה, ברייתא דריב"ל, ברייתא דמס' כלה, ברייתא מפרקי מרכבה, ברייתא דשמואל הקטן, דברי הימים למרע"ה, מס' אצילות, מס' גיהנם, מס' גן עדן, מס' היכלות, מס' כלים, מס' קטנות, מגילת תענית, סתרי תורה, פרקי אליהו וספר משיח, פרקי דר"א, פרקי היכלות, פסיקתא רבתי, פסיקתא זוטרתי, פסיקתא דרב כהנא, רעיא מהימנא, תנא דבי אליהו, תרגום יונתן בן עוזיאל, תרגום ירושלמי, תרגום שני למגילות, תקוני זוהר, ספר הישר, יוסיפון, ילקוט שמעוני, ילקוט ראובני, שאלתות דרב אחאי גאון. ועוד ספורים רבים, המובאים בספרי גדולי הראשונים בשם מדרשי חז"ל, אשר לא נמצאו אצלנו. "ומסודרים בסדר נכון על חמשה חומשי תורה".

עם באור ישר זך ונקי מלוקט מגדולי המפרשים ז"ל, מכונה בשם לקט הקוצרים.

גם מראה מקומות לכל דברי רז"ל המובאים בו, לדעת איה מקורם ומוצאם בשני התלמודים ובכל קהל המדרשים אשר נכפלו ונשלשו שם דבריהם, עם מעט הערות על חילופי הגרסאות ושינוי הנוסחאות, נקרא בשם ילקוט הרואים.

אשר אספתי וסדרתי בעזר החונן לאדם דעת

זאב וואלף בא"א מו"ה משה אהרן גרינוואלד

ווארשא

בדפוס ר' יעקב זאב אונטערהענדלער נ"י

שנת תרס"ו לפ"ק.

תוכן עניינים[edit]

מהדורות דפוס[edit]

  • ספר בראשית: ווארשא תרנ"ט באתר "אוצר החכמה", ווארשא תרס"ב באתר "HebrewBooks"
  • ספר שמות, ווארשא תרס"ב באתר "אוצר החכמה" באתר "HebrewBooks"
  • ספר ויקרא, ווארשא תרס"ב באתר "HebrewBooks"
  • ספר במדבר, ווארשא תרס"ב באתר "HebrewBooks"
  • ספר דברים, ווארשא תרס"ב באתר "HebrewBooks"
  • מגילת אסתר, ווארשא תרס"ב באתר "HebrewBooks"

ילקוט ספורים ומדרשים (הוא מהדורה מאוחרת יותר לספר ילקוט ספורים שהדפיסוה לאחר מות המחבר ז"ל)

  • כרך א: ספר בראשית וספר שמות, ווארשא תרפ"ג באתר "אוצר החכמה"
  • כרך ב: ספרים ויקרא, במדבר ודברים, ווארשא תרפ"ג באתר "אוצר החכמה"