חידושי מהרי"א/פרשת נצבים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

חידושי מהרי"א TriangleArrow-Left.png פרשת נצבים

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

נצבים

הנסתרות לד' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם ונ"ל דהנה איתא בתהילים לך דומיה תהלה ולך ישולם נדר שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו ונ"ל[1] דהנה המפורשים הקשו למה צריכין אנו להתפלל בפה הלא הקב"ה יודע מחשבות וא"כ לסגי במחשבה גרידא אבל נ"ל שלכך צריך אדם להתפלל בפה כדי שילמדו הילדים ממנו שיהיו יודעין גם הם שצריכין להתפלל להקב"ה וגם על מה שנודרים בביה"כ ברבים לכאורה יש להקשות אמאי אין נותנין צדקה בסתר ואיכא למימר נמי שלכך נודרין ברבים כדי שילמדו ממנו גם הילדים ויהיו יודעין שצריכין ליתן צדקה וא"ש לך פי' להשי"ת דומיה תהלה פי' סגי במחשבה לחודא ולך ישולם נדר כלומר סגי בהשלמה הנדר שומע תפלה ר"ל הא דמשמיעין את התפלה היינו דוקא עדיך כל בשר יבוא ר"ל שילמדו גם הקטנים וא"ש הנסתרות לד' אלוקינו פ' שלהשי"ת סגי בנסתרות דהיינו במחשבה גרידא והנגלות והא שאנו מתפללים בגלוי היינו רק לנו ולבנינו דהיינו שילמדו הקטנים ממנו ובהקדמה הנ"ל א"ש נמי פסוק בתהילים[2] תהלת ד' ידבר פי ר"ל מש"ה צריכין אנו להתפלל בפה כדי שיברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד פ' גם אותן שאינם יודעין.שולי הגליון


  1. עי' כ"ז ביוסף תהלות (תהלים קמה כא עה"פ תהלת ה' ידבר פי וכו') בשם גורי האר"י ז"ל.
  2. קמה כא, עי' יוסף תהלות (שם) ועי' יד מאיר (תחילת ההקדמה).
·
מעבר לתחילת הדף