הכתב והמכתב (ריינס)/ב/א/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הכתב והמכתב (ריינס) TriangleArrow-Left.svg ב TriangleArrow-Left.svg א TriangleArrow-Left.svg ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הדלת הרביעי

ובו ... שבילים

יבאר הכרח תורה שבע"פ מצד שלימות האומה

מקור דף זה בספר ישן בעל אותיות שבורות או מגבלה טכנית אחרת שהקשתה על פיענוחו, חלק מהקטעים שבספק מודגשים כך, אם אינכם בטוחים שכל הטקסט (כולל הפניות) מפוענח בצורה ראויה לדפוס, אל תסירו את התבנית. לאחר שכל המילים המסומנות פוענחו מול טקסט המקור - ניתן להסיר את התבנית מן הדף

א[edit]

לבד מה שנתבאר דשלימות התורה הוא ע"י תורה שבע"פ, בשום לב נראה כי גם שלימות האומה היא רק ע"י תורה שבע"פ. כי הנה האדם עור פרא יוולד, אולם מיום גוחו מבטן אמו טמונים בתוכו כל הכוחות הנעלים והכשרונות היקרים. אשר אם ישתדל לעוררם ולהקיצם אז יצאו לאט לאט ממסגרותיהם ויגיע אל מדרגת ההשתלמות הנעלה, עד שיהא בכוחו לפעול גדולות ונצורות. אמנם כמו בכל הנמצאים הנחים על מקומם מצד הכבידות ינוחו כן על מקומם עד שיתעורר עליהם כח מניע חיצוניי להניעם ממקומם, ואז רק אז יפעלו פעולתם, כן הוא גם האדם, מטבעו הוא נוטה אל העצלות והכבידות, וכל עוד שלא יהא לו איזה סיבה מה שתניעו ותעוררו שיתחיל להשתדל להוציא כשרונותיו, אז ינוחו על מצבם בשלוה והשקט עד כי מעט מעט יאבדו סגולתם ויחלשו ויגועו, ואך כאשר יגיע לו איזה ענן התעוררות, אז יצאו ממחבואיהם ויתחילו לפעול פעולתם. והמניע היותר עצום הוא תשוקת ההתחדשות וההתמלאות, כי אשר י(ו)צר האדם ובוראו, יצר [בהאדם] הטכו הנה לשאוף לגלות חדשות ונצורות, והוא טבע נטוע בלב כל איש, והוא אחד מהכוחות המעולים שנבראו בהאדם. והכח הזה יעורר את האדם משנתו ויפיח בו רוח חיים, ויעוררו לעשות גדולות ונצורות בעת שתגיע להאדם שעה המוכשרת לזה, ואין להעריך ולשער ערך הכח הזה, הכח הנעלה הזה העשיר את עולם המדעים בשפע רב, הסגולה היקרה הזאת העלתה את החכמות והמדעים על דבי מרומי המעלות והשלימות, כי רק בעזרת הכח הזה צלחה להאדם ליתן בים דרך ובמים עזים נתיבה, בעזרת הכח הזה גילה האדם שפוני טמוני הטבע, בעזרתו עלה שמים וקו המידה במידו לשקול ולפקוד כל צבא השמים, בעזרתו ירד תהומות להוציא מבטן הארץ סגולות יקרות ושכיות החמדה. בעזרת הכח הזה העפילו חכמים ונבונים אנשי לבב לעלות מרום הרים הגבוהים והנישאים מקומות חרבים ושוממים מקום לא דרכה שם כף רגל איש מעולם. בעזרת הכח הזה חרפו חכמי לב את נפשם לעבור ארחות מדבריות נוראות לגלות עניינים יקרים ונכבדים להועיל לבני דורם ולהבאים אחריהם. אולם לו לא היה התקוה היחידות הזאת לכל איש לחדש איזה דבר, אז לא היה שום דבר מה שיניע את האדם לפתח כוחות שכלו ובינתו, והיה העולם שמם וחרב והאדם היה נשאר במצבו מצב הבערות והפראות עד יום מותו, וע"כ כל הבריאה נבראה באופן זה שיהא בכח האדם לגלות עניינים יקרים כי הלא כל הבריאה כללה רק החומר והיסודות, כי הם רק הם נבראו בימי הבריאה, ובה [בהבריאה] טמונים בהם כוחותיהם היקרים וסגולותיהם הנעלות, וביד כל איש עפ"י כשרונות הנעלים שחננו ה' לגלות ולחדש כמה עניינים יקרים ונעילם. והנה כל החכמות שבעולם הם רק לרקחות ולטבחות אל חכמת התורה, כי תכלית כל החכמות היא חכמת התורה, וא"כ לו לא היתה ניתנת התורה באופן זה אשר הנגלה יכלול בקרבו רק היסודות ההכרחיים למען יהיה ביד כל אדם למצא עוד חדשות ונצורות, הלא לא היה בידו להגיע אל ההשתלמות ע"י עסק התורה, ואחרי כי זהו תכלית בריאת האדם. ע"כ ניתנה התורה באופן זה שיהא ביד חכמי הדור לחדש עניינים נעלים ונשגבים למען ילכו בדרך זה בתמידות ולא יעופו ירוצו ולא יגעו, כי התשוקה העזה לגלות חדשות והחמדה אח בקשת עניינים מחודשים יחליפו כוחו ויקילו מעליו את היגיעה והעמל, ושום דבר לא יחשב לו למשא שיעריך נגד עיניו מטרת ההתחדשות.

ב[edit]

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה מדף הדפוס המקורי
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה

ועפי"ז נתבונן בינה בעוד ענין אחד אשר תוצאותיו יקר ונעלה מאד בנוגע לענין של תורה שבע"פ. והוא, כי ענייני המחלוקת שמצינו בתורה שבע"פ, לבד אשר אינם מרפים ומחלישים את כחה ועוזה, אולם הם מאמצים עוד ומחזקים את יסודי התורה המוסרה, מקשטים ומייפים ערכה ומעלתה, והם מעידים עוד על עצם מטרתה הנעלה ותכליתה הנשגב.

< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף