אמרי משה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
אמרי משה
שו"ת בענינים עמוקים בהלכה

אשר חנן ה' אותי
משה סאקאלאווסקי
באאמו"ר הרב ר' שמואל זללה"ה מראזינאי ר"מ בבריסק דליטא

מהדורות דפוס[edit]

 • ורשה תרפ"א
 • פתח תקוה תשי"ג ומהדורות צילום רבות של זו באתר "אוצר החכמה" באתר "אוצר החכמה" באתר "HebrewBooks"

תוכן העניינים[edit]

תוכן קצר[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלח.

ליקוטים:לטממא.

תוכן מפורט[edit]

 • א - יבאר דינים הנוגעים למקואות העליונות הנעשה בזמננו והענינים השייכים לזה
 • ב - הלכות שחיטה: אם מועיל המיעוט בתרא של סימן להכשיר השחיטה באופן שלא נגמר השחיטה ברוב, ובעוף שהתחיל לשחוט מיעוט בושט ולא גמרו, ושחט הקנה אי כשר
 • ג - הלכות שחיטה: בשהי' דרסה וחלדה במיעוט קמא אי הוי נבלה או טרפה, ובדברי הרמב"ם דנקובת הושט נבלה
 • ד - הלכות שחיטה: אם יש בנפל איסור אבר מן החי לענין אם מותר ליתנו לבן נח, ובדברי הרמב"ם בחלבו של ב"ט דפסק דאסור
 • ה - הלכות יבום: לבאר מה הוא המתיר איסור אשת אח, או קיום המצוה דיבום, או הנפילה לחוד מתרת היינו הזיקה
 • ו - הלכות יבום: בביאת מעוברת דלא שמה ביאה אי צריך גט מה"ת ובדין יבמה קטנה אי סגי לה בגיטא וא"צ חליצה
 • ז - הלכות יבום: בדין א"א מנפילה הראשונה אי פוטרת
 • ח - [ברמב"ם פ"ז מהל' יבום]
 • ט - הלכות יבום: בדין קדושי חוץ אי זקוקה ליבום וחליצה
 • י - בדין כהן ממזר אם יש בו קדושת כהונה לטומאת מתים ולאכילת תרומה ובאיזה אופן יצויר שיהיה כהן וממזר
 • יא - בדין נאמנות האב על בנו מדין יכיר
 • יב - מי שמוכרח ע"פ אונס או לצורך רפואה לגלח הפאות או הזקן אם צריך לדקדק שיגלחו עכו"ם או אשה משום העברת הלאו דמקיף
 • יג - [בענין המאכיל תרומה לזרים]
 • יד - [ביבמות דף ה' בתוד"ה ואכתי]
 • טו - [ביבמות דף ל' בתוד"ה נאסרה וקושיית האחרונים על דבריהם]
 • טז - [ברמב"ם פ"א מהל' גירושין הי"ג]
 • יז
 • יח - [גט הניתן בעל כרחה בזמן הזה]
 • יט - [ברמב"ם פ"ד מגירושין]
 • כ - [ברמב"ם פ"ה מגירושין]
 • כא
 • כב - עבדים: עבדים הקנוים לעכו"ם ע"י כיבוש מלחמה אם יכולים להתגייר בלי דעת רבן, ובקנוים לישראל אי יש אסור עבדות בגיותן, ואם יכולים להתגייר ע"י הסכמת רבן לחוד או צריך גט שחרור
 • כג - עבדים: הזוכה עבד מהפקר מי הוא המשחרר
 • כד - עבדים: ביאור דין שחרור כסף
 • כה - עבדים: אם בשחרור מהני טלי גיטך מעל גבי קרקע ובדין אם עבד יכול לקבל מתנה מרבו
 • כו - עבדים: בדין עבד הבא על נכרית ב"ח וישראל הבא על שפחה מעוכבת גט שחרור, אם הולד צריך גט שחרור
 • כז - ולד מעכו"ם ועבד הבא על בת ישראל דקיימא לן דכשר אי צריך גירות ומילתו אי דוחה שבת
 • כח - הלכות נזיקין: אם יש דין צרורות שעל ידי אש בקרן וישוב לדברי הרמב"ם
 • כט - הלכות נזיקין: בהדליק אש ברשותו והלך לגדיש על ידי רוח שאינו מצוי' ויכול להציל ולכבות אם חייב כשלא הציל. ובדין בור שהפקיר רשותו ואח"כ הפקיר בורו. ועוד כמה פרטים בדין אש ובור
 • ל - הלכות נזיקין: הזורק חץ להרוג אדם וקרע שיראין בהליכתו אי מפטר משום קלבד"מ, או דכיון דהיזק הממון הוא קודם שנהרג האדם לא שייך קלבד"מ. ובדין החופר בור בשבת אם מתחייב בנזקיו ועוד כמה פרטים בענין קלבד"מ
 • לא - הלכות נזיקין: בדין טורח נבלה. ובדין המציל מהארי דהוי שלו, אם איירי גם בארי שיש לו בעלים
 • לב - בדין החולק עם הגנב אם מפסל לעדות וגם אם יש עליו חיוב אונסין. ואם קונה השני בשינוי. וגם בדינא דתברא ושתיא משלם ד', אם הוא גם לאחר יאוש. ועוד כמה פרטים בדיני יאוש ושינוי רשות
 • לג - עוד בענין הנ"ל דהחולק עם הגנב, ובדין הגונב בעד חבירו אי חייב באונסין וקונה בשינוי, ועוד כמה פרטים
 • לד - עוד בענין הנ"ל ובדין אבדה ושואל של"מ אי מקרי אינו ברשות הבעלים להקדיש ולמכור
 • לה - [ברמב"ם פ"ד מגניבה ה"ב]
 • לו - [ברמב"ם פ"ב מנזקי ממון הי"ח]
 • לז - המוצא מציאה בחצירו אם יוכל לזכות בו אחר יאוש
 • לח - מבאר דיני ירושה ע"י משמוש
 • לט - בדין מתנת שכיב מרע אי קונה למפרע
ליקוטים ממכ"ע
 • מ - בדין גונב נכסי הקדש
 • מא - בדברי הרמב"ם דחובל ביום הכיפורים חייב

·
מעבר לתחילת הדף