אוצר:איכות הההדרה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
איכות הההדרה

במבט ראשון, עשויים אנשים להירתע מפני מיזם ההדרה שיתופי, הרושם הראשוני המוטבע מנסיונו של כל אדם בעולם החומר, מתבטא במכתם ההמוני "חינם שוה חינם" ובלשון חכמינו 'אסיא דמגן במגן מגן שוה' (בבא קמא פה.). אך נסיונם של מיזמי שיתוף ('ויקי') אחרים לימד שכאשר מדובר בכתיבה שמטרתה 'ללמוד וללמד', אין העריכה בכלל מלאכת חינם, והכותבים שמקבלים תועלת מרובה מעצם כתיבתם, עושים מלאכתם נאמנה ונקיה ובדרך כלל לאורך זמן נעשית סולת מסולתת בשבעים נפה. כל לומד ומעיין בוחן את הכתוב ומתקן אם ימצא שגיאה או חיסרון, ובשל העובדה ששוב אין צריך להמתין להדפסת המהדורה הבאה, שגיאות חמורות מתוקנות מיד.

כדי להמחיש את היתרון הזה של 'אוצר הספרים היהודי השיתופי', נרכז כאן רשימת טעויות בולטות שמצאנו בדפוסים המקובלים, וב'אוצר' הם מתוקנות, הן אם בשל העובדה שלאוצר הוקלדו מהדורות מדפוסים ראשונים כפי שנשתדל לעשות, והן אם מדובר בשגיאות מפורסמות שכתבו עליהן בכתבי עת תורניים וכדומה, ולא באו על תיקונן בדפוס בשל מגבלותיו של האחרון.

רשימת טעויות בולטות שתוקנו באוצר[edit]

  • בתוספות שאנץ עמ"ס מכות ד: מופיע בדפוסים החדשים הקטע הבא:
    ההוא מיבעי ליה לאזהרה לעדים זוממים והו"ל לאו הניתק לאזהרת מיתת ב"ד דכיון דהכא ליכא מיתת ב"ד לוקין שפיר על הזמתן דגלי לן קרא מוהצדיקו את הצדיק דלוקין כדאיתא לעיל בפרקין.
    הלומד משתומם: שהרי נתינת הטעם "דכיון דהכא ליכא מיתת ב"ד..." היא סיבה לשלול את הפירוש שפתחו בו התוס' "והו"ל לאו הניתק לאזהרת מיתת ב"ד". אלא שמדובר ב'טעות הדומות' פשוטה, שש מילים "כפולות" שהטעו את המעתיקים, וכך מופיע הקטע במהדורתנו (ובדפוס ראשון שבספר 'סם חיים', ליוורנו תקס"ו, שממנו הוקלד הטקסט לאוצר):
    ההוא מיבעי ליה לאזהרה לעדים זוממים. [אין לפרש כדמשמע לפום ריהטא ההוא מבעי ליה לאזהרה לעדים זוממים] והו"ל לאו הניתק לאזהרת מיתת ב"ד דכיון דהכא ליכא מיתת ב"ד לוקין שפיר על הזמתן דגלי לן קרא מוהצדיקו את הצדיק דלוקין כדאיתא לעיל בפרקין.
    מעתה הכל מובן היטב.