אבי הנחל/יד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png יד

< הקודם
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פרק י"ד

ן' שמא מדמה את אותי וכו' שמא דמית אותי וביד הנביאים אדמה. וזה יהיה כה"כ בסדר האזינו אם שנותי דאני ה' לא שניתי ואם שנותי היינו כדי דתאחז במשפט ידי כפירוש רש"י לפי רבותינו באגדה או אני משנה עצמי. ויען המקטרג לא יזוז אם אינו נותן תמורתו, כדאיתיא בזוהר הקדוש ישן וחדש בפסוק נתתי כופרך ובכמה מעשיות, לכך הוצרך לומר אשיב נקם לצרי וגו'.

טלתו של ישעיה כמה מלכים קפל. נראה דמה שתלה הדבר בטלתו לרמוז למ"ש בספר שבחי בעל שם טוב דבטלת היו רומזין לו מיתת אנשי המעלה ומהטלת היה יודע כן ישעיה.

ומ"ש ק"ך שנה נראה דלכך אמרו דנדמה נבואת ישעיה למשה בכמה מילי כדאיתא במדרש רבה ותנחומא ריש סדר האזינו, יען היה כמו ן' גילו דשנותיהן שוין לטובה מה שלא זכה יאושע הגם כי היה גזור כך וכדלקמן מזה דהוא היה גדול שבנביאים ועובדיא ירוד שבנביאים נמצא דאחרי משה היה ישעיה כהדרגתו ואם כן מה שהיה ראוי להיות יאושע ניתן זה המספר לישעיה.

ומ"ש הרי אביו שהוא נביא, עיין בחידושי על המדרש רבה סדר צו פ"י ובזכרונות שם, ודוק.

לך כתוב והלך וכתב. פירש בני אברהם הי"ו הדברים מגיעים למ"ש בשולחן ערוך סימן ט"ל סעיף טו"ב לוה שבא לבית דין בשטר חוב שבידו לכפות למלוה להלוותו, אפילו נתברר שמדעת המלוה נכתב, יכול לחזור בו, ועיין להרב שבט בנימן סימן קפ"ג מה שאסף בזה. ולפי המתבאר משם יבא מאמר זה על נכון ויומתק יותר אומרו שמא אמרתי לך בכעסי, והוא עמ"ש מור"ם בהגהה חו"מ סוף סימן של"ג דמחילה בשעת כעס לא מהני. ועיין להרב תורת חיים בסנהדרין דף ק"י במאמר באפי נשבעתי וחוזרתי בי. ועיין בספר שמע אברהם סימן חיי"ם ודוק וזה תמצית דבריו.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף