אבי הנחל/יג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png יג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

סדר לך לך

פרק י"ג

תו' יצפון לישרים תושיה עד שיעמוד אברהם ויטול אותה. ולפי זה הנה נכון מצר זה נמי דצר קלסתר פניו של משה דומה לאברהם דאי טענת מלה"ש משום בר מצרן או מערבין בבית ישן או מדין חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו וכיוצא מדינים אלו דכתוב במפרשים, עיין בספר כסא שלמה בדרוש א' לשבת כלה, ובספר ברך את אברהם סדר ואתחנן כיע"ש הרי אברהם מיום שהכיר את בוראו זכה בתורה ושמא שכח איזה דבר ואתי לאדכורי או בא ליטול רשות ליתנה לבניו והא גברא והא דסקא טרם ידעתון מה כתיב בה כבר ידע אברהם, ולכך יצפון ממלה"ש עד שבא אברהם ויצפון קאי נמי לאברהם דבסתר היה ועתה נותנה בגלוי לכל בני אברהם.

ומהרימותי ידי עד סוף הפרק הכל בתנחומא סדר לך לך.

רשע עושה ב"ש זה נמרוד שעשה צלמים וזורע צדקה שכר אמת אברהם מאכיל. יובן עמ"ש בפ"ק דבבא בתרא דהמעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה, ועתה מן הקצה אל הקצה הם, ודוק. ועיין בחי' לתנחומא ס' זה.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף