שולחן ערוך/יורה דעה/רמו: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

12 June 2023

  • curprev 14:3814:38, 12 June 2023עמד talk contribs 21,210 bytes +21,210 העלאה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא) + התאמה לאוצר