מראי מקומות/אסתר/ד: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

14 March 2022

  • curprev 19:4619:46, 14 March 2022מצולות ים talk contribs 1,374 bytes +1,374 יצירת דף עם התוכן "{{ניווט כללי עליון}} == פסוק טז == === ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום === הגמרא ביבמות {{..."