תוספות רבי עקיבא איגר/נגעים/יד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

תוספות רבי עקיבא איגרTriangleArrow-Left.png נגעים TriangleArrow-Left.png יד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה


מפרשי הפרק

רע"ב
תוספות יום טוב
תוספות רבי עקיבא איגר
תפארת ישראל - יכין
תפארת ישראל - בועז


מפרשי המשנה

פירוש המשנה לרמב"ם
ר"ש
הון עשיר
שיח השדה


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ד[edit]

[אות ז] לא עשו כלום. עיין מה שכתבתי במסכת נדה (פ"ט מ"ז):

ה[edit]

[אות ט] במשנה שחטה ונמצאת טרפה. למה דקי"ל כר"י בקדושין (דף נ"ז ע"א) דצפורי מצורע משעת שחיטה אסור וכמ"ש הרע"ב (פ"ב מ"ט) דקדושין הך נמצאת טרפה היינו אם נטרפה בשעת שחיטה דלא חל עליה איסור ציפורי מצורע ושאני בההיא דסיפא דנשפך הדם דבשעת שחיטה קבעה ונאסרה גם המשולחת בהנאה. דגם המשולחת אסורה בהנאה משעת שחיטה וקיימא באיסור עד שעת שילוח. ומזה ראי' גמורה לשיטת תוס' דס"ל הכי ובריטב"א שם כתב להדי' ראיה זו ומהתימא על רש"י והרע"ב שם דסבירי להו דהמשתלח' מותרת לגמרי דא"כ אמאי תני הכא דתמות המשולחת. וצ"ע:

י[edit]

[אות י] תי"ט סד"ה כנגד בקה"ק. הר"ש. עיין תוספות מנחות (ד' ע"ד ע"ב ד"ה איכא מתנות):

יב[edit]

[אות יא] תי"ט ד"ה וכן כל קרבן כו'. ולא ראיתי ג"כ מזו הבבא בחבורו של הרמב"ם כלום. במחכ"ת הא הרמב"ם כ' כן (פ"י ה"ו משגגות) כל הקרבנות שהאשה חייבת בעלה מביא על ידיה אם היה עני מביא קרבן עני ואם היה עשיר מביא קרבן עשיר עכ"ל:

יג[edit]

[אות יב] תוס' חדשים ד"ה ול"נ דהרמב"ם. רק שהיה מסופק. לא ידעתי איך שייך ספק דלהביא קרבן עני ל"ש להתיר בקרב אשמו כיון דאפי' דיעבד לא יצא דאשמו קובע ובלא קרב בודאי לית ליה תקנה אא"כ למעט באכילת קדשים:


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.