תבנית:סרגל בבלי/תיעוד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קישורים לדף בצורת הדף

רשימת המפרשים (מפרשי הדף) שהתבנית תומכת בהם
 • רב נסים גאון
 • רבינו חננאל
 • רש"י / רש"י מכתב יד / רשב"ם / מפרש
 • תוספות
 • רמב"ן
 • רשב"א
 • ריטב"א
 • ר"ן / חידושי הר"ן (במסכתות שבהן נהוג לציין כך)
 • תוספות שאנץ
 • פירוש הרא"ש / תוספות הרא"ש
 • תוספות רי"ד
 • תוספות ישנים
 • שיטה מקובצת
 • מאירי


 • מהרש"א - חידושי הלכות
 • מהרש"א - חידושי אגדות
 • מהר"ם
 • מהרש"ל
 • חכמת מנוח
 • הגהות הלבוש עם מפרשי הים
 • הגהות הב"ח
 • מהר"ם שיף
 • מהדורא בתרא
 • יום תרועה / תוספת יום הכיפורים / כפות תמרים
 • הג"מ משה בן אברהם / תפארת למשה
 • אבן העוזר
 • זרע ברוך
 • פני יהושע
 • יעב"ץ
 • קדשי דוד (רבי דוד חסאן
 • טורי אבן / גבורת ארי
 • חדות יעקב (נוניס ואיס)
 • צל"ח / הג"מ רבי יחזקאל לנדא
 • הגהות הגר"א
 • מים קדושים
 • אומר השכחה / קשות מיושב
 • ספר המקנה / הפלאה
 • יגל יעקב / ירך יעקב / כוכב מיעקב / מזבח כפרה / רנו ליעקב
 • הג"מ רבי בצלאל רנשבורג
 • גאון יעקב
 • מראה כהן (רבי יהודא מליסא, עמ"ס זבחים)
 • מאבני המקום
 • שער הלקוטות (הג"מ ישכר בער, בעל 'פתחי שערים')
 • גליון הש"ס לרע"א
 • חתם סופר
 • מחנה לוי
 • קרן אורה
 • קרני ראם
 • גליון מהרש"א
 • מהר"צ חיות
 • רש"ש
 • שלמי נדרים
 • אבן שלמה (רש"ז שיק משקלוב)
 • אברהם את עיניו (ר"א פלאג'י, נפטר תרנ"ט)
 • לקוטי שלמה (ר"ש קלין, נפטר תר"ס)
 • מסילות הברזל (נד' וילנה תרמ"ח)
 • זכר יהוסף (רי"ז שטערן, נפטר תרס"ד)
 • שפת אמת
 • ערך ש"י
 • עמק סוכות (סוכה) / נהור שרגא (יבמות) / תורת הקנאות (סוטה) / כובע ישועה (בבא קמא) / נפש חיה (בבא מציעא)
 • אוצר חיים (ברודא)
 • גליוני הש"ס
 • שלום רב - ביאורים וחידושים (זבחים)
 • זבחי צדק (על מסכתות בסדר קדשים)
 • גולת כלב
 • מנחת יהודא
 • אילת השחר
 • ישוב הדעת / שיח השדה (ספרי מורנו הגר"ח קניבסקי שליט"א)


 • מראי מקומות
 • מפתח
 • חומר עזר (קישורים חיצוניים, טבלאות, תמונות להמחשה)
 • שינון הדף בראשי תיבות / שאלות חזרה / מבחן אמריקאי


 • קישור לפרויקטים חיצוניים על הדף