שער המלך

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
שער המלך
זה השער לה'
השער הזה פתחו פתוח לקדש הנשר הגדול רבינו משה בר מיימון זצוק"ל בעל הכנפים. וכל אשר לו מסביב יחנו מקצה מזה ומקצה מזה שני גדולי הדור טובים השנים. וסיעת מרח'מוהי דאתו אבתרייהו בכל דור ודור עומדים צפו'פים מלמדי זכות ה"ן מרחמי"ם בדין רחם רחמ'תים. הכנותי אני בעניי והדל באלפי נגוע וחוסה אלהים כל ימי גדלתי בחובלי חלאים. פי המדבר קטינא דאר'עא
יצחק בלא"א משה נוניש בילמונטי
נפשו צרורה בצרור החיים. וגדול המזכה להביאו לבית הדפוס הגביר המרומם ברום המעלות רודף צדקה וחסד כמוה"ר ברוך גאגין נר"ו יאיר כאור החמה שבעתים

נדפס פה שאלוניקי יע"א
תחת ממשלת אדוננו המלך שולטן מושטאפה יר"ה
בשנת מלך במשפט יעמיד ארץ לפ"ק

בדפוס השותפים ה"ה כמה"ר רפאל יאודה קלעי הי"א
וחבירו היקר חלקת מחוקק כה"ר מרדכי נחמן הי"א

תוכן עניינים[edit]


ספר המדע

הלכות יסודי התורההלכות עבודה זרה וחוקות הגויים


ספר אהבה

הלכות קריאת שמעהלכות תפילה וברכת כהניםהלכות תפילין ומזוזה וספר תורההלכות ציציתהלכות ברכותהלכות מילהסדר התפילה


ספר זמנים

הלכות שבתהלכות עירוביןהלכות שביתת עשורהלכות שביתת יום טובהלכות חמץ ומצההלכות שופר וסוכה ולולבהלכות שקליםהלכות קידוש החודשהלכות תעניותהלכות מגילה


ספר נשים

הלכות אישותהלכות גירושיןהלכות יבום וחליצההלכות סוטה


ספר קדושה

הלכות איסורי ביאההלכות מאכלות אסורותהלכות שחיטה


ספר הפלאה

הלכות שבועותהלכות נדריםהלכות ערכים וחרמין


ספר זרעים

הלכות כלאיםהלכות תרומותהלכות מעשרותהלכות מעשר שני ונטע רבעיהלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבוליןהלכות שמיטה ויובל


ספר עבודה

הלכות בית הבחירההלכות כלי המקדש והעובדין בוהלכות ביאת מקדשהלכות איסורי המזבחהלכות מעשה הקרבנותהלכות פסולי המוקדשיןהלכות עבודת יום הכפוריםהלכות מעילה


ספר קרבנות

הלכות קרבן פסחהלכות חגיגההלכות שגגותהלכות תמורה


ספר טהרה

הלכות טומאת מתהלכות טומאת צרעתהלכות מטמאי משכב ומושבהלכות כליםהלכות מקואות


ספר נזיקין

הלכות גניבההלכות גזילה ואבידההלכות חובל ומזיקהלכות רוצח ושמירת נפש


ספר קנין

הלכות מכירההלכות זכייה ומתנההלכות שלוחין ושותפיןהלכות עבדים


ספר משפטים

הלכות שכירותהלכות מלווה ולווההלכות טוען ונטעןהלכות נחלות


ספר שופטים

הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להםהלכות עדותהלכות ממריםהלכות מלכים ומלחמותמהדורות דפוס[edit]

  • דפוס ראשון, שאלוניקי תקל"א, ח"א: באתר "אוצר החכמה", ח"ב: באתר "אוצר החכמה"
  • דפוס למברג תר"ע, עם מפתחות, טעם המלך, אפריון שלמה ומעשה חושב באתר "אוצר החכמה"
  • מהדורת מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ה, ח"א: באתר "אוצר החכמה", ח"ב: באתר "אוצר החכמה"
    Finger-pointing-icon-right-to-left.png זו המהדורה המהודרת והעדכנית ביותר לעת עתה