שיח השדה/גליונות שולחן ערוך אורח חיים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שיח השדה TriangleArrow-Left.png גליונות שולחן ערוך אורח חיים


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י


סי' ד' סי"ח אלו דברים צריכין כו', כ"ה בריש מס' סופרים שבמחזור ויטרי ע"ש ובמס' כלה שם ע"ש ובחופת אליהו רבה פ"ח:

סי' קע"ח מג"א ס"ק ג', בחי' רעק"א לא הזכיר מזה ואפשר דהחידוש כו' כ"נ דצ"ל:

סי' רט"ו מג"א סק"ג איתא במדרש, כנראה כונתו לפתיחתא דרות רבה סי' ד' ואפשר כונתו לב"ר פס"ו סי' ו':

סי' רכ"ה מג"א ס"ק ה' בשביל שלא חנכו, וכ"ה במושב זקנים מבעה"ת בפ' ויגדלו הנערים ע"ש:

סי' רנ"ט ס"ז מותר לסתור, עי' תוספתא פסחים פ"ז ה"א וצ"ע לכאו':

סי' ר"ס ס"א לא יטול כסדרן, כ"ה בריש מס' סופרים שבמחזור ויטרי ובריש מס' כלה שם ע"ש:

סי' ש"כ סי"ח ספוג הוא על ראש דג, בירושלמי שבת פ"ז ה"ב ההן דגזז ספוג חייב משום קוצר ומשום נוטע ומוכח דהוא גדולי קרקע:

סי' ש"מ ס"ג בדגו"מ שהוא יו"ט אף לכתחלה, לכאו' ביו"ט מותר משום או"נ שא"א לעשותו מעי"ט וכמש"כ מג"א סי' תק"א סקי"ג לענין סתירה וכן כיבוי כבישרא אגומרי אע"ג שאין זה מהמלאכות שהותרו:

סי' שנ"ה ס"א בהגהות רעק"א ברשויות דרך מקום פטור מותר אבל להאוסרים אסור אפי' הספינה כו' כיון דהוי היכר משרי שרי כ"נ דצ"ל:

סי' תקע"ד מג"א סק"ה לכן נ"ל דברים ככתבן, עי' בפי' ריב"א עה"ת בפרשת תולדות בפ' וישקף אבימלך שמבואר דליל טבילה מותר לכל אדם וכן בהדר זקנים מבעה"ת וע"ש עוד דברים מחודשים:


ספרי רבנו הגר"ח קניבסקי זללה"ה מונגשים לציבור בהורמנא דמרן זללה"ה (הזכויות שמורות)

·
מעבר לתחילת הדף