שיחה:תנ"ך/שמות/טו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

פסוק א[edit]

רש"י מביא מדרש אגדה: כתוב אחד אומר רמה, וכתוב אחד אומר ירה, מלמד שהיו עולין לרום ויורדין לתהום.

הקדושת לוי (פי' על עשר זכירות) מבאר טעם אחר, על פי מה שכתוב שהמקטרג קטרג הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז וקשה למה הקב"ה נתן לו לקטרג בעת צרה לישראל, והביאור שעל פי דרך השכל לא היה למצרים להיכנס לים אחרי ישראל כי בודאי לא יעשה ה' להם נס כזה, אלא שידוע שכשאדם מרגיש בשמחה בלי סיבה הוא מחמת שהוזכר למעלה לטובה, ולכן נתן הקב"ה למקטרג לקטרג ועי"ז יוזכרו למעלה המצרים לטובה ותזוח דעתם עליהם ועל ידי זה נכנסו לים, והתוצאה של זה היתה ירה בים, ולכן כתוב "רמה בים" ו"ירה בים" כי ה"רמה" גרם ל"ירה". יתרו (שיחה | תרומות | דפי משנה) לא חתמ/ה