שו"ת רבי עקיבא איגר/א/טז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת רבי עקיבא איגר TriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png טז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

סימן טז

לידידי האלוף ר' זלמן מפאלצין

על אודות בתו החולנית שכל אוכל מזיק לה, וכמה שבועות כל מחיתה מסמי תרופה, ד' ירחם עליה ישלח דברו וירפאה, אם חייבת לאכול בערב יום הכפורים.

חלילה וחלילה לה לאכול, ולאשר כותב רו"מ שהיא מלומדה וגם חרידה לדבר אלקים ובקושי תשמע לו, עצתי ליקח שמש או שני שמשים להגיד לה שבא אגרתא ממני לגזור עליה בגזירה חמורה שלא תאכל שום דבר עודף על מה שרגילה בו בכל יום.

ובאמת דין זה שלפנינו אינו צריך בושש, אבל אני נבוך בכל נשים הבריאות אם חייבות לאכול בערב יום הכפורים דאפשר הן פטורות כמו מכל מצות עשה שהזמן גרמא, [ועיין בכסף משנה פ"ג מהל' נדרים דמסתפק אם הך דרשא דכל האוכל ושותה בתשיעי כו' דרשה גמורה, או הוא אסמכתא בעלמא, ובין כך וכך הוא זמן גרמא] או לא, כיון דקרא מפיק לה בלשון בתשעה לחודש בערב וכו' ולומר דהוי כאלו התענה תשיעי ועשירי, ממילא כל שמחוייב בתענית עשירי מחוייב לקיים ועניתם כו' לאכול בתשיעי, וצ"ע לעת הפנאי.

ידידו


עקיבא בן מ"ו הרב ר' משה גינז מא"ש

שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף