שו"ת מן השמים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

שו"ת מן השמים

אשר שאל על ידי התבודדות ותפילה והזכרות שמות
הקדושים אחד קדוש מרבנן קמאי הרב החסיד
רבינו יעקב הלוי ממרויש ומקורביל זללה"ה והיו
משיבין לו מן השמים על שאלותיו כאשר העיד הגאון
הרדב"ז זללה"ה בתשובה סימן תקל"ב וכן הביא
דבריו הגאון חיד"א זללה"ה בשם הגדולים ח"א וב'
בערך יו"ד ע"ש באריכות:

וכתבו שנפטר הרב ר' יעקב המקובל שנת ד' אלפים תתקצ"ג

[נוסח שער הספר מהדורת לבוב]

תוכן העניינים[edit]