רש"י/ראש השנה/ח/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א

חי' הלכות מהרש"א
פני יהושע
רש"ש


שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


רש"י TriangleArrow-Left.png ראש השנה TriangleArrow-Left.png ח TriangleArrow-Left.png ב

שהחדש מתכסה בו. לרחוקים כגון שחרית לבני מערב וערבית לבני מזרח לפי שקטנה היא סמוך לחידושה:

אלא אם כן קדשו החדש כו'. וה"ק אם קבעו ישראל את חק החדש יהא משפט להקב"ה:

מלך וציבור. כשהקב"ה דן אותם מלך נכנס תחילה:

משפט עבדו. שלמה קאמר ליה:

דליפוש חרון אף. בשביל עונות צבור[1]:

מנלן. ששנת שמיטה מקודשת מר"ה ואסור בעבודת הקרקע:

וקדשתם שנת החמשים מה ת"ל. מכיון שאמר שבע שבתות שנים והעברת שופר[2] בחדש השביעי יודע אני שהיא שנת החמשים:

לא נפטרים לבתיהם. דכתיב תעבירו שופר והדר וקראתם דרור:

ולא משתעבדין. דכתיב וקדשתם את שנת החמשים:

ועטרותיהן בראשיהן. אם רצה לשום עטרה בראשו להראות שיצא חפשי:

שנים אתה מקדש. כששנת יובל נכנסה מצוה על ב"ד לומר מקודשת השנה:

ואי אתה מקדש שום חדש. כר"א בר"ש דאמר לקמן בפרק שני (ד' כד.) בין שנראה בזמנו בין שלא נראה בזמנו אין מקדשין אותו ויליף טעמא מהכא:

לפי שנאמר וקדשתם את שנת החמשים. דילפינן מיניה שמתקדשת מתחלתה:

יכול כך מתקדשת בסופה. אחר ראש השנה ותמשוך עד יום הכפורים:

ואל תתמה. אם משמרין אותה בתוך שנה שלאחריה:

שהרי מוסיפין מחול על קודש. כדאמרינן לקמן בשמעתין:

ת"ל יובל היא. מיעוטא היא:שולי הגליון


  1. המהרש"א (ע"ז ב:) ביאר שאין הדבר תלוי בריבוי חטאי הציבור, שהרי אף רומי נכנסת לדין תחילה מהאי טעמא אף שרבים הם, ועל כרחך בחשיבות תלוי הדבר שהקב"ה חס דליפוש חרון אף על החשוב טפי
  2. והעברת שופר תרועה בחדש (הגהות הב"ח).
< עמוד קודם · עמוד הבא >