רבי ישראל ליפשיץ/חגיגה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
הגהות וחדושים למסכת חגיגה
מהגאון וכו' מוהר"ר ישראל ליפשיץ זצ"ל (בעהמ"ס תפארת ישראל על משניות וכו')

דף כ"ב ע"א ומקום שחלקו בסל. נ"ב ס"א ומקוה שחלקו [וכן הוגה אח"כ]:

דף כ"ג ע"ב תרקב. נ"ב במסכת שבת פי' רש"י שהוא נוטריקון תרי וקב והוא חצי סאה:

דף כ"ד ע"א רש"י ד"ה אבל שלא בחבורין כו' אפילו שלישית לפסול. נ"ב היינו לפי המסקנא דאמר לפסול אבל לא לטמא:

ע"ב רש"י ד"ה לענין תרומה כו' ואית דמסיק כו' שלא הוכשרו וקשיא ליה כו'. נ"ב שלא הוכשרו כמו דקשיא ליה כו' כצ"ל [ובדפוסים החדשים הגיהו שלא הוכשרו וקשיא לי כו']:

דף כ"ו ע"א אפיקרסותיו. נ"ב ס"א אפיקדסותיו. והערוך גרס כגי' הספר ופירש שהוא לבוש התחתון והוא פתוח בכתיפיו וכשלובשו קושרו והביא ראיה לדבריו מסוף מקואות הקשר של אפיקרסותיו שבכתף. ועוד האריך שם ע"ש ומי אשר לבו תאב לידע כל ראיותיו:

סליק

מעבר לתחילת הדף