ערך/שיתוף

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png שיתוף

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אם בני נח נצטוו על השיתוף[edit]

במהר"צ חיות (נז:) ביאר הא דאמרו בגמרא שם שאין צריך להתפלל על עכו"ם שבחו"ל "והשב לב עובדיהם לעבדך", ע"פ האמור בחולין (יג:) שעכו"פ עובדי ע"ז בטהרה הם לפי שאינם מצווין על השיתוף[1]

וציין עוד לדברי הרמב"ן[2] שעיקר עונש הכותיים היה על שלא ידעו משפט אלוקי הארץ אך בחו"ל לא נצטוו על השיתוף.

ובתוספות (בכורות ב. ד"ה וכך; סנהדרין סג: ד"ה אסור) משמע שלא נצטוו בני נח על השיתוף, וכן פסקו הרמ"א (או"ח סימן קנו) והש"ך (יו"ד סימן קנא).

אמנם בשו"ת מעיל צדקה (סימן כב) ובשו"ת שער אפרים (סימן כד) ובשו"ת נודע ביהודה (תניינא סימן קמח) חלקו ודעתם שלא מצינו היתר לבן נח לעבוד ע"ז בשיתוף, וביארו התוספות באופן אחר.

ועיין עוד מור וקציעה (יו"ד סימן רכד) שכתב שפשט הכתוב אשר חלק ה' אלקיך לכל העמים (דברים ד יט) מורה שלא הוזהרו בני נח על השיתוף, וסתם עכו"ם עובדי ע"ז בשיתוף הם כמבואר במנחות (קי.) על הפסוק ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי דקרו ליה אלהא דאליהא. והוסיף שכן דעת רוב עבודי אלילים אשר מעולם שעובדים לאמצעים ולמלצים ולפרקלטין עם היותן יודעין שאין להם יכולת מוחלט העומד ברשות היחיד לבדו סבת כל הסיבות אין בלתו.שולי הגליון


  1. ולפנינו בחולין על ישראל, וצ"ב.
  2. על הפסוק ולא תקיא הארץ אתכם.
מעבר לתחילת הדף