משתמש:נועם/תלמוד בבלי/ראשי תיבות/כל האותיות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מפתח ראשי תיבות המצויים בתלמוד בבלי דפוס וילנה
ראשי תיבות ברוב המקומות אפשרות נוספת אפשרות נוספת אפשרות נוספת אפשרות נוספת אפשרות נוספת אפשרות נוספת הערות
א"כ אם כן אם כך
א"ל אמר ליה אמר לו אמר להו אמרו לו אמר לך אמרו ליה אמר להם [1]
א"ר אמר רב אמר רבי אמר רבן
אח"כ אחר כך
אע"ג אף על גב
אע"פ אף על פי
אפ"ה אפילו הכי
ב"ה בית הלל
ב"ש בית שמאי
בש"א בית שמאי אומרים
גנב"ך [2]
ד"א ארבע אמות
ד"ה דברי הכל
דב"ש דבית שמאי
דגנב"ך [3]
דכ"ע דכולי עלמא
דמ"ד דמאן דאמר
דר"מ דרבי מאיר
דר"ש דרבי שמעון
דרקב"ש [4]
ה"ד היכי דמי
ה"מ הני מילי
ה"נ הכא נמי הכי נמי
הקב"ה הקדוש ברוך הוא
וא"ר ואמר רבי ואמר רב ואמר רבן
ואב"א ואי בעית אימא
ואח"כ ואחר כך ואחר כן
ואע"ג ואף על גב
ואפ"ה ואפילו הכי
וב"ה ובית הלל
וחכ"א וחכמים אומרים
ולר"י ולרבי יהודה ולרבי יוחנן ולרבי יוסי ולרב יהודה ולרב יוסף ולרבי ישמעאל
ור"י ורבי יוחנן ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי יהושע ורב יוסף ורב יהודה ורבי ישמעאל [5]
חכ"א חכמים אומרים
כ"ד עשרים וארבעה
כ"ע כולי עלמא
כב"ש כבית שמאי
ל"א לישנא אחרינא שלשים ואחד לשון אחר
ל"ל למה לי
למ"ד למאן דאמר
לר"מ לרבי מאיר
מ"ד מהו דתימא מאן דאמר
מ"ט מאי טעמא
מ"מ מכל מקום
מ"ס מר סבר ארבעים סאה
מנה"מ מנא הני מילי
ס"ת ספר תורה ספרי תורה
ע"ג על גבי על גב על גביו על גבו
ע"פ על פי על פיו על פניו על פניהם
קמ"ל קא משמע לן קמשמע לן
ר"י רבי יוחנן רבי יהודה רב יהודה רבי יוסי רב יוסף רבי יהושע רבי ישמעאל [6]
ר"מ רבי מאיר
ר"ע רבי עקיבא
ר"ש רבי שמעון רבן שמעון
רקב"ש [7]
ש"מ שמע מינה שמעת מינה שמע מיניה שמעת מיניה
ת"ל תלמוד לומר
ת"ק תנא קמא חמש מאות חמש מאה
ת"ר תנו רבנן שש מאות שית מאה
ת"ש תא שמע שבע מאה שבע מאות
אפי' אפילו
ב' שני שנים שתי שתים שניים
בר' ברבי ברב ברבן
ג' שלשה שלש
גמ' גמרא
ד' ארבעה ארבע
דאפי' דאפילו
דר' דרב דרבי דרבן
וג' ושלשה ושלש
וד' וארבעה וארבע
וכו' וכוליה
ור' ורבי ורב ורבן
י' עשרה עשר
כ' עשרים
כו' כוליה
לר' לרב לרבי לרבן
מד' מארבע מארבעה
מי' מעשר מעשרה
מכ' מעשרים
מתני' מתניתין מתניתא
ר' רבי רב רבן


שולי הגליון


  1. אפשרויות נוספות: אמר לה, אמר להן, אמר לי, אמר לפניו, אמרי לה, אמרי לך, אמרו לה, אמרו לפניו, אמרו לך.
  2. סוכת גוים סוכת נשים סוכת בהמה סוכת כותים
  3. דסוכת גוים סוכת נשים סוכת בהמה סוכת כותים
  4. דסוכת רועים סוכת קייצים סוכת בורגנין סוכת שומרי פירות
  5. אפשרויות נוספות: ורבי יצחק, ורבי יונתן.
  6. אפשרויות נוספות: רבי יצחק, רבי ירמיה, רב יצחק, רבי ינאי, רבי יונתן, רבי יעקב, רבי יאשיה, רב ירמיה, רב יימר, רב יעקב, רבי יונה, רב יחיאל, רב ייבא, רב יהושע, רב יוסי, רב יחזקאל, רבי יוסף, רב יוד, רב יוחנן, רב יונתן, רב ינאי, רב יודא, רבי יחיאל, רבי יימר.
  7. סוכת רועים סוכת קייצים סוכת בורגנין סוכת שומרי פירות