משתמש:נועם/קישורים נחוצים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קישורים נחוצים

קישורים לתנ"ך[edit]

תנ"ך ומפרשיו


קישורים לתרגומים על התנ"ך[edit]

ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא, תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם, עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקת בישראל (בבלי/מגילה/ג/א).

תרגום אונקלוסתרגום יונתן בן עוזיאל


קישורים לראשונים על התורה[edit]

רש"י/תנ"ךרשב"ם על התורהאבן עזרארמב"ן על התורההטור הארוך


קישורים למשנה וגמרא ומפרשים[edit]

רבי ורבי נתן סוף משנה, רב אשי ורבינא סוף הוראה (בבלי/בבא מציעא/פו/א).

משנהמפרשי המשנה

תלמוד בבלימפרשי תלמוד בבלי


קישורים לראשונים על הגמרא

רש"ירשב"םתוספותרמב"ןרשב"אתוספות הרא"שריטב"א


קישורים לאחרונים על הגמרא

מהרש"אמהר"םמהר"ם שיףפני יהושערבי עקיבא איגרקרן אורהנחלת דודרש"שערוך לנררבי אלעזר משה הורוויץ


קישורים לתוספתא[edit]

תוספתאמפרשי התוספתא


קישורים לירושלמי[edit]

תלמוד ירושלמימפרשי הירושלמי


קישורים לספרי הלכה[edit]

משנה תורה להרמב"םארבעה טוריםבעלי הנפש להראב"ד ♦ תורת הבית הארוךתורת הבית הקצרעבודת הקודש להרשב"א

שולחן ערוךחיי אדםחכמת אדםמשנה ברורה