משתמש:נועם/בכורות דף ה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שאל קונטרוקוס השר את רבן יוחנן בן זכאי, בפרטן של לוים אתה מוצא עשרים ושנים אלף ושלש מאות, בכללן אתה מוצא עשרים ושנים אלף, ושלש מאות להיכן הלכו.

אמר לו, אותן שלש מאות בכורות היו, ואין בכור מפקיע בכור.

מאי טעמא, אמר אביי דיו לבכור שיפקיע קדושת עצמו.


ועוד שאלו, בגיבוי כסף, אתה מוצא מאתים ואחת ככר, ואחת עשרה מנה, דכתיב בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש וגו'. ובנתינת הכסף, אתה מוצא מאת ככר, דכתיב ויהי מאת ככר הכסף לצקת וגו'. משה רבכם גנב היה או קוביוסטוס היה או אינו בקי בחשבונות, נתן מחצה ונטל מחצה, ומחצה שלם לא החזיר.

אמר לו, משה רבינו גיזבר נאמן היה, ובקי בחשבונות היה, ומנה של קודש כפול היה.


הוי בה רב אחאי, מאי קא קשיא ליה, ויהי מאת ככר הכסף לצקת וגו'. הנך לצקת, ואינך בי גזא.

כתב קרא אחרינא וכסף פקודי העדה מאת ככר וגו'.

ודקאמר ליה, מנה של קודש כפול היה, מנא ליה, אילימא מיניה, שהרי כאן שבעים ואחד מנה, ואת האלף ושבע מאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים, ולא מנאן הכתוב אלא בפרוטרוט, ואם איתא, מאה ואחד ככר ואחת עשרה מנה מיבעי ליה. אלא מדלא מנאן הכתוב אלא בפרוטרוט, שמע מינה מנה של קודש כפול היה.

ודילמא כללי קחשיב בככרי, פרטי לא קא חשיב בככרי.

אלא מהכא, ונחושת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל, שהרי כאן תשעים וששה מנה, ולא מנאן הכתוב אלא בפרוטרוט, שמע מינה מנה של קודש כפול היה.

ודילמא פרטא רבה קא חשיב בככרי, פרטא זוטא לא קחשיב בככרי.

אלא אמר רב חסדא, מהכא, והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם, והא מאתן וארבעין הויין, אלא שמע מינה מנה של קודש מנה כפול היה, ושמע מינה מוסיפין על המדות ואין מוסיפין יתר על שתות, ושמע מינה שתותא מלבר.