משתמש:בן עזאי/הלכות מוליד בשבת/טיוטה ערכים בנושאי שבת במרחב הערכים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

טעם איסור מוליד[edit]

המוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה מלאכה, ומשום כך אסור מדרבנן, [רש"י ביצה כג.].

איסור מוליד בנתינת בושם בבגדים ע"מ ליתן בהם ריח[edit]

אסור לכפות כוס מבושם על מלבוש בכדי להכניס בהם את ריח הבושם שבכוס, כיון שמוליד ריח בבגדים, ביצה כ"ג..

נתינת שמן של ריח לתוך מים שנוטל בהם ידיו[edit]

עי' ט"ז תקי"א ס"א לאסור, משום מוליד, ובא"ר שם סק"ז חולק ומתיר, ודימה זה להיתר השו"ע שכ"ב ס"ה מלילת בשמים בידים בשבת בכדי להריח, אמנם המג"א שם סקי"א אסר ג"כ ליתן דבר המריח לתוך המים בכדי להריח, ובשו"ת חכ"צ סי' צ"ב התיר הכנסת בושם למים בשבת.

נתינת בושם על הגוף[edit]

מותר ליתן בושם על גופו[1].

  1. בט"ז תקי"א סק"ח כתב "וראיתי בקצת קהילות השופכין שמן של ריח לתוך המים ביום טוב לצורך נטילת ידי הכהנים לדוכן, ואיסורא קא עבדי דמולידין ריח במים, ואפי' שופכים בערב יום טוב מכל מקום מולידין ריח ביום טוב על ידי הכהנים וזה ניחא להו ומכונים לכך, על כן יש למנוע מלעשות כן", ובאליה רבה שם סק"ז כתב לחלוק ולהתיר והביא ראיה מהמבואר בשולחן ערוך סימן שכב ס"ה שמותר למלול בידיו בשמים בשבת בכדי להריח, ולא אסר משום שמוליד ריח בידיו ובהכרח שאין איסור מוליד ריח בגוף, ובמגן אברהם שם סקי"א כתב "ופשוט דאסור ליתן דבר המריח לתוך המים כדי שיריחו דלא כמו שנוהגין קצת לעשות ליטול ידי הכהנים", וביארו המחצית השקל ופרי מגדים [א"א שם] שאין כוונתו לאסור משום הולדת ריח בידי הכהנים אלא רק את הולדת הריח במים בשפיכת הבושם לתוך המים, ועל כן אם הושם הבושם במים מערב יום טוב מותר, ובמחצית השקל ופרי מגדים משב"ז שם הביאו את דברי החכם צבי סימן צב שהתיר אף את הכנסת הבושם לתוך המים בשבת, ובשערי תשובה סימן תקיא סק"ז הביא עוד את דברי הנחפה בכסף שהתיר כל שהניחו את המים מערב יום טוב שאין הולדת ריח בגוף, וכ"פ המשנה ברורה סימן קכח סקכ"ג שכל שהכניס את הבושם במים מערב יום טוב אפשר לסמוך להקל לרחוץ בזה את ידי הכהנים שאין מוליד ריח בגוף, ועל כן התזת מי בושם על הגוף מותרת משום מוליד