מעשה רקח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
מעשה רקח
סובב הולך על דברי מרנא ורבנא הנשר הגדול הרמב"ם זכר צדיק וקדוש לברכה
לספר משנה תורה היא ידו החזקה
אשר חברתי אני הדל באלפי והצעיר במשפחתי דל"א שמיה
מסעוד חי בן אהרן רקח


הערה[edit]

הספר נגמר בהל' זכייה ומתנה ומשם עד סוף ספר קנין השלים חתנו רבי נתן אדאדי זצ"ל. על משפטים-שופטים לא זכינו לאורו.

תוכן עניינים[edit]


ספר המדע

הלכות יסודי התורההלכות דעותהלכות תלמוד תורההלכות עבודה זרה וחוקות הגוייםהלכות תשובה


ספר אהבה

הלכות קריאת שמעהלכות תפילה וברכת כהניםהלכות תפילין ומזוזה וספר תורההלכות ציציתהלכות ברכותהלכות מילהסדר התפילה


ספר זמנים

הלכות שבתהלכות עירוביןהלכות שביתת עשורהלכות שביתת יום טובהלכות חמץ ומצההלכות שופר וסוכה ולולבהלכות שקליםהלכות קידוש החודשהלכות תעניותהלכות מגילה וחנוכה


ספר נשים

הלכות אישותהלכות גירושיןהלכות יבום וחליצההלכות נערה בתולההלכות סוטה


ספר קדושה

הלכות איסורי ביאההלכות מאכלות אסורותהלכות שחיטה


ספר הפלאה

הלכות שבועותהלכות נדריםהלכות נזירותהלכות ערכים וחרמין


ספר זרעים

הלכות כלאיםהלכות מתנות ענייםהלכות תרומותהלכות מעשרותהלכות מעשר שני ונטע רבעיהלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבוליןהלכות שמיטה ויובל


ספר עבודה

הלכות בית הבחירההלכות כלי המקדש והעובדין בוהלכות ביאת מקדשהלכות איסורי המזבחהלכות מעשה הקרבנותהלכות תמידים ומוספיןהלכות פסולי המוקדשיןהלכות עבודת יום הכפוריםהלכות מעילה


ספר קרבנות

הלכות קרבן פסחהלכות חגיגההלכות בכורותהלכות שגגותהלכות מחוסרי כפרההלכות תמורה


ספר טהרה

הלכות טומאת מתהלכות פרה אדומההלכות טומאת צרעתהלכות מטמאי משכב ומושבהלכות שאר אבות הטומאותהלכות טומאת אוכליםהלכות כליםהלכות מקואות


ספר נזיקין

הלכות נזקי ממוןהלכות גניבההלכות גזילה ואבידההלכות חובל ומזיקהלכות רוצח ושמירת נפש


ספר קנין

הלכות מכירההלכות זכייה ומתנה